Sitemap | Avanceret søgning |

Lærervejledning

Undervisningsmaterialet er udarbejdet i 2008 af JP Undervisning. Materialet giver gennem tekster, video, billeder og tilhørende opgaver en række muligheder for at arbejde med den danske demografi og samfundsudvikling, med fokus på de såkaldte yderområder.

Formål
Formålet med materialet "Land-By" er at give elever i folkeskolens ældste klasser indblik i og forudsætninger for at forholde sig aktivt og kritisk til samfundsudviklingen og forskellige livsformer i fortidens, nutidens og fremtidens samfund. Materialets formål er således sammenfaldende med dem, der er formuleret i folkeskolens fælles mål for en række fag.

Fra formålet med undervisningen i samfundsfag:

"...at eleverne udvikler lyst og evne til at forstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv og til aktiv medleven i et demokratisk samfund.

Stk. 2. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler historie- og samfundsbevidsthed, kritisk sans og færdighed i at iagttage, analysere og vurdere nationale og internationale samfundsforhold og konflikter.

Stk. 3. Undervisningen skal bidrage til, at eleverne på baggrund af et personligt tilegnet værdigrundlag deltager aktivt i samfundsudviklingen. Den enkelte elev skal udvikle ansvarlighed for løsningen af fælles opgaver og erhverve viden om samfundet og dets historiske forudsætninger."

Fra formålet med undervisningen i historie:

"Stk. 2. Ved at arbejde med samspillet mellem fortid, nutid og fremtid skal eleverne udvikle deres indsigt i menneskers liv og livsvilkår gennem tiderne. Herved skal de videreudvikle deres forståelse af og holdning til egen kultur, andre kulturer og menneskers samspil med naturen.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne mulighed for overblik og fordybelse i vedkommende historiske kundskabsområder og fremme deres indsigt i kontinuitet og forandring. Undervisningen skal bygge på og stimulere elevernes evne til indlevelse, analyse og vurdering og fremme deres lyst til at videregive og skabe historiske fortællinger på baggrund af tilegnet viden."

Fra formålet med undervisningen i matematik:
 
"Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i en kulturel og samfundsmæssig sammenhæng. Med henblik på at kunne tage ansvar og øve indflydelse i et demokratisk fællesskab, skal eleverne kunne forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse."

Derudover kan arbejdet med materialet målrettes i forhold til formålet med undervisningen i uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering:

"...at den enkelte elev tilegner sig et bredt kendskab til uddannelses- og erhvervsmuligheder og indser værdien af at gennemføre en uddannelse.

Stk. 2. Gennem undervisningen skal eleven opnå mulighed for at forberede sit uddannelses- og erhvervsvalg og forstå valget som en række beslutninger, der må træffes ud fra egne forudsætninger, behov, holdninger og de samfundsmæssige muligheder. Ved at inddrage det omgivende samfund får eleven kendskab til forhold og vilkår, der er knyttet til uddannelse, beskæftigelse og arbejdsmarked, samt kendskab til levevilkår og livsformer på og uden for arbejdsmarkedet."

Målgruppe og fagområder
Undervisningsmaterialet er udarbejdet til folkeskolens 8.-10. klasse. "Land-By" kombinerer som undervisningsforløb på én gang faglighed og tværfaglighed. Det overordnede tema er årsagerne bag og samfundsmæssige konsekvenser af demografiske fænomener som affolkning af landområder og koncentration af befolkningen i byområder.

Emnet gøres relevant for målgruppen bl.a. gennem fokus på en række aspekter af unges hverdag og livsvilkår som uddannelsesvalg, skolegang, erhvervsmuligheder, fritidsaktiviteter og -interesser.

For at komme i såvel bredden som dybden med emnet inddrages indhold, tankegange og metoder fra fagene dansk, geografi, historie, samfundsfag og matematik.

Materialet kan bruges differentieret og suppleres af anden relevant faglitteratur.

Materialet
"Land-By" rummer:
-  20 temaartikler, hvoraf de første fem giver baggrundsviden om årsager til og konsekvenser af affolkningen af landområder. 15 case-historier giver indgange til en række problematikker som skolelukninger, butiksdød og nye anvendelsesmuligheder af tidligere landbrugsejendomme.
- Aktuelle reportageartikler, som bringes løbende fra 1. marts 2008.
- 70 opgaver, som knytter sig til de 20 temaartikler. Herudover opdateres løbende med opgaver, som knytter sig til de aktuelle reportageartikler. 
- En linksamling med ca. 70 links til relevante ressourcer, hvor eleverne selvstændigt eller via vejledning i opgaverne kan søge supplerende viden. 

Statistik
Opgaverne 15-24 introducerer eleverne til demografiske og statistiske aspekter. Her skal eleverne lære at finde, opstille og reflektere over data fra Danmarks Statistik. Opgaverne rummer vejledninger i at bruge Statistikbanken og dens mange muligheder for at søge og få vist data i forskellige modeller.

Eleverne skal i dette forløb også indsamle deres egne statistiske data, afgøre hvilken form de bedst præsenteres i, og forholde deres egne stikprøver til de officielle tal fra Danmarks Statistik.

Ud over de 10 sammenhængende opgaver fra 15-24 inddrager en række andre opgaver også statistik og demografiske begreber. Underviseren kan med fordel få et samlet overblik over disse ved at foretage en søgning i dokumenttypen Opgaver på ordet Statistik.

Faciliteter og funktioner i undervisningen
Arbejdet med materialet kræver ikke, at eleverne konstant har adgang til en computer. F.eks. kan temaartikler og reportager gøres til genstand for fordybelse, uden at eleverne har computere til rådighed, idet underviseren kan udvælge, udskrive, kopiere og uddele et antal artikler og opgaver, som eleverne skal forberede sig på hjemme eller i grupper. Uafhængigt af adgang til computere giver materialet altså mulighed for tid til fordybelse og variation i undervisnings- og arbejdsformerne.

Når eleverne arbejder ved computere, bør underviserne sikre sig, at de kender til og udnytter nyttige funktioner på hjemmesiden:
Søg: Ved at indtaste et enkelt søgeord, f.eks. "Landbrug" eller "Uddannelse", får man let en oversigt over alt materiale på hjemmesiden, hvor emnet behandles, og kan effektivt søge videre.
Links: For informationssøgning ud over materialet på hjemmesiden anbefales det, at eleverne primært benytter sig af den omfattende samling af udvalgte, relevante og ikke mindst lødige links. Elevers informationssøgning på internettet kan ellers let blive en "tidsrøver" uden brugbart resultat, grundet den svingende kvalitet af tilgængelige hjemmesider.

Tilrettelæggelse af undervisningen

Ideer til at komme i gang 
Brainstorm: Hvad ved eleverne om livet på landet og i byerne i Danmark? Få eleverne til at skrive så mange stikord som muligt ned i løbet af 5 min. Derefter sammenlignes stikordene med sidemandens. Klassens viden om land og by samles på tavlen med læreren som ord- og kridtstyrer. Prøv at inddele stikordene i emner. Hvad fanger elevernes opmærksomhed? Hvad synes eleverne er bemærkelsesværdigt, spændende, overraskende, uforståeligt osv.? Hvor har eleverne vidensmæssigt huller?  

Ideer til forløb
- Opgaveforløb:
Opgavesamlingen rummer mange indgange til emnet. Efter elevernes niveau og interesser kan opgaverne løses individuelt eller i grupper. I opgaveteksten får eleverne at vide, hvilken artikel den hører til, og hvor de kan finde yderligere informationer til besvarelsen. De fleste elever vil derfor kunne arbejde selvstændigt og individuelt.

Materialet er så omfattende, at det praktisk talt er umuligt at få alle elever gennem alle opgaver. Derfor er det en god idé at lade eleverne orientere resten af klassen om, hvad de specielt beskæftiger sig med under forløbet. 

Projektarbejde om et land og/eller emne
Inddel klassen i et antal grupper svarende til de emner, som "Land-by" berører. Hver gruppe har ansvaret for en præsentation af et emne. Gruppen skal sætte sig grundigt ind i emnets historie, dets nuværende situation og dets muligheder gennem at bruge vidensmaterialet og søge mere information via linkssamling og bibliotek. Eleverne drøfter desuden, hvordan præsentationen kan tilrettelægges, så den dels kommer godt rundt om emnet og dels er interessant og informativ for tilhørerne.  

Fire ugers forløb om globalisering
1. uge: Lærerstyret undervisning som optakt til projektugen. Ugen har udgangspunkt specielt i baggrundsmaterialet med temaartiklerne.

2. uge: Eleverne læser selv i landefakta, temaartikler, reportager og billedserier for at finde inspiration til deres projekt om en konkret problemstilling. I slutningen af ugen udarbejdes der en problemformulering.

3. uge: Projektuge.

4. uge: Fremlæggelse. 

- ideer til afslutning  

Ethvert forløb afsluttes med en form for plenum med et resume, så eleverne oplever en sammenhæng i emnet, selv om de hver har arbejdet koncentreret med et eller flere af delemnerne.  

Planlægningsværktøj
En logbog kan være en hjælp til at strukturere og evaluere arbejdet. Den er et planlægningsværktøj for eleven, og den virker som et kommunikationsmiddel mellem elev og lærer. I logbogen planlægges arbejdet med et emne ud fra forskellige læringskategorier. 

Eleven skal f.eks. tage stilling til spørgsmål som:  

  • Hvad skal målet med mit arbejde være?
  • Hvad skal titlen på mit arbejde være?
  • Hvilke faglige emner vil jeg arbejde med?
  • Hvilke redskaber vil jeg bruge?
  • Hvilke arbejdsmetoder vil jeg bruge?
  • Vil jeg fremstille et produkt? F.eks. planche, video eller hjemmeside
  • Hvordan vil jeg finde ud af, om jeg har nået mit mål? 

En logbog kan være løsblade i et ringbind eller et stilehæfte, men der er også udviklet elektroniske logbøger til brug på computeren. 

Logbogen er også et godt redskab til at skabe overblik og struktur, når der planlægges med respekt for kravet om undervisningsdifferentiering.

Reportager

Danmark er under hastig forandring. I artikelserien Land-By ser Jyllands-Posten på det nye Danmarkskort og en ny tendens: lave boligpriser og muligheder for erhverv i gamle landbrugsbygninger lokker nye beboere til.
Læs artikler

Temaartikler

I en række temaartikler sættes fokus på baggrunden for udfordringerne i de danske yderområder, og vi møder en række unge, som fortæller om deres hverdag.
Læs artiklerne

Opgaver

Land-by indeholder 110 opgaver, som knytter sig til temaartiklerne og reportagerne. Opgaverne inddrager elementer fra fagene dansk, geografi, historie, samfundsfag og matematik.
Se opgaverne

Billedserier

I billedserierne har vi samlet alle de fotos, der er taget til artiklerne rundt om i hele Danmark. Mød bl.a. Frank og Theresa, der lever som husmændene gjorde for 60 år siden.
Se fotos

Video

Torup Strand på den jyske vestkyst er det sidste sted i Danmark, hvor fiskerbådene stadig slæbes på stranden i stedet for at ligge i havn. Mød fiskeren Jesper eller nogle af de andre mennesker, der optræder i videoerne her på sitet.
Se tv-indslag

Opret dit eget projektrum

Et projektrum på viden.jp.dk giver dig mulighed for at uploade filer, som du gerne vil dele med andre. Du kan også lave dit eget udvalg af dokumenter fra portalen.
Opret projektrum

Videnbanken

Videnbanken er indgangen til Morgenavisen Jyllands-Postens verden af viden. Her er samlet tusindvis af artikler, fotos, grafikker, undervisningsforløb, digitale kort og meget andet.
Gå til vidensbanken

Quiz og spil

Find et land i Afrika, tag Jorden rundt med Galathea - eller test din paratviden. Her finder du Jyllands-Postens videnspil, hvor du kan prøve dig selv eller udfordre en ven.
Læs mere