Sitemap | Avanceret søgning |

Projektopgave eller emneuge

Undervisningsmaterialet "Danskere i krig" kan med fordel anvendes i forbindelse med en emneuge eller et problemorienteret projektforløb, f.eks. i forbindelse med projektopgaven i 9. klasse, hvor klassens fælles overemne er "Danskere i krig".   

Op til den egentlige projektuge bør eleverne få en overordnet forståelsesramme for projektarbejdet "Danskere i krig". Her kan temahæftet og opgaverne til de enkelte tekster anvendes, ligesom de forskellige film og billedserier fra hjemmesiden kan bruges som fælles oplæg til inspiration. Hvis man har ladet eleverne arbejde med de forskellige spørgsmål til teksterne i temahæftet, vil de være godt forberedt på at kunne arbejde problemorienteret med et af temaerne i hæftet. Dette kan indledningsvis organiseres som en fælles brainstorm på tavlen, hvor elevernes undrespørgsmål i forbindelse med det indledende arbejde med emnet "Danskere i krig" formuleres.   

Vejen til den gode problemformulering
Når spørgsmålene er formuleret, kan det være en god idé at få et overblik over de forskellige spørgsmål og spørgsmålstyper ved at kategoriserer dem. Der findes forskellige typer hv-spørgsmål. Spørgsmål, der begynder med hvad eller hvordan, er ofte beskrivende. De kan være gode til at definere emnet nærmere. Hvorfor - spørgsmål lægger op til at afklare årsager og sammenhænge, dvs. forklare, hvorfor tingene ser ud, som de nu engang gør.

Dataspørgsmål
Formål: At indsamle data
Formulering: Hvad er..? Hvem er..? Hvor er..?
Eksempel: Hvor mange soldater kommer hjem med skader?

Forklaringsspørgsmål
Formål: At opstille forklaringer
Formulering: Hvorfor ...?
Eksempel: Hvorfor er der så mange unge mænd, og så få kvinder, der gerne vil være soldater?

Vurderingsspørgsmål
Formål: At fremkomme med egne holdninger og diskutere andres
Formulering: Er det i orden, at ...?
Eksempel: Er det i orden, at soldater med invaliderende psykiske skader tildeles en erstatning, der svarer til, at soldaten har mistet to fingre?

Handlingsspørgsmål
Formål: At overveje handlemuligheder og løsningsforslag
Formulering: Hvad kan man gøre ...?
Eksempel: Hvad kan man gøre, for at skabe bedre forhold for de hjemvendte soldater?  


Når eleverne har kategoriseret deres spørgsmål, kan de arbejde videre med at formulere deres problemstilling og på den baggrund udforme en endelig problemformulering for projektforløbet:

Eksempel
Overemne:
Danskere i krig

Delemne: De hjemvendte soldater med psykiske mén

Faktaspørgsmål: Hvor mange soldater kommer hjem med psykiske mén? Hvad kan man gøre for at hjælpe de psykisk syge soldater?

Forklaringsspørgsmål: Hvorfor vender mange soldater hjem med psykiske mén efter krig? Hvorfor er hjemvendte soldater nogle gange aggressive?

Vurderingsspørgsmål: Hvordan kommer de oplevelser, som soldaterne er blevet udsat for, til at påvirke resten af deres liv? Får de et bedre eller et dårligere liv?,  

Problemformulering: Hvordan kan de hjemvendte med psykiske mén karakteriseres, og hvordan kan samfundet bedst hjælpe soldaterne til at få et godt liv hjemme?

Kilder: Artiklerne fra hæftets tema "De psykisk sårede", Det mentale minefelt, Altid på vagt, Hjemvendte soldater bliver aggressive, Kampen mod den usynlige fjende, Krigstraumer erstattes som to ødelagte fingre.

Informationssøgning
Når eleverne har udformet deres problemformulering, skal de i gang med at søge information for få mere viden om deres problemstillinger. Udover at anvende tekster og billedmaterialet i temahæftet, kan eleverne også finde megen brugbar information her på hjemmesiden og på Jyllands-Postens undervisningssite i øvrigt.

Produkt
Hvis eleverne ønsker at formidle deres viden i et skriftligt produkt, kan de finde inspiration til en relevant formidlingsgenre i temahæftes forskellige teksttyper og på hjemmesiden. Ønsker eleverne at arbejde med et visuelt medie, kan de her på hjemmesiden finde flere eksempler på, hvordan fotografier kan fortælle historier, ligesom der på hjemmesiden er lagt små filmklip.    

Fremlæggelse
Ved fremlæggelsen skal eleverne gøre sig overvejelser om, hvordan de bedst formidler deres viden. At inddrage og engagere sine tilhørere er væsentlige elementer i den vellykkede fremlæggelse, og det bør i denne forbindelse overvejes, hvordan de forskellige lyd- og billedelementer fra hjemmesiden kan inddrages.

'