Sitemap | Avanceret søgning |

Lærervejledning til Danskere i krig

Formål
Undervisningsmaterialet har de udsendte soldater i fokus, og har til formål at sætte de danske soldater på dagsordenen i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Med undervisningsmaterialet er det ønsket, at give elever og lærere undervisningsmæssige redskaber til at formidle viden og nedbryde tabuer om de danske soldaters situation, før, under og især efter deres udsending i krig for Danmark.

Undervisningsmaterialet
Materialet er bygget op om tekster og billeder fortalt af soldaterne selv til journalisterne omkring dem. Disse historier og billeder er formidlet i et temahæfte. Her på hjemmesiden kan du finde en række opgaver og inspiration til videre arbejde.

Materialet giver gennem tekster, billeder og opgaver mange muligheder for at arbejde med forskellige temaer, som kan knyttes til emnet "Danskere i krig". Man kan arbejde med temahæftet alene og vælge at printe opgaverne ud fra hjemmesiden, men det anbefales at have smart board samt pc'ere til rådighed i undervisningen for at få det optimale ud af materialet,

Opgaverne
Det vil være naturligt, at tage udgangspunkt i temahæftet. Hæftet er bygget op i forskellige temaer, men teksterne kan læses uafhængigt af hinanden. I forbindelse med at eleverne læser udvalgte tekster i hæftet, vil det være oplagt at inddrage opgaverne på hjemmesiden. Der skelnes overordnet mellem opgaver, der er knyttet til den enkelte tekst, og opgaver, som eleverne kan arbejde med i forbindelse med et tema fra hæftet, f.eks. "De psykisk sårede".  

Til hver enkelt tekst findes opgaverne "Før du læser" samt "Tjek på teksten". "Før du læser" er opgaver, som eleverne kan arbejde med, før de går i gang med teksten. Disse opgaver sigter mod at bevidstgøre eleven om f.eks. tekstens genre og afsender, før læsningen påbegyndes. Opgaverne "Tjek på teksten" skal give eleven mulighed for at få en umiddelbar forståelse af teksten ud fra spørgsmål, der går på både tekstens fakta og forklaringer.   

Til hvert enkelt tema findes opgaverne "Undersøg", "Tag stilling til" samt et forslag til undervisningsforløb. Opgaverne til temaerne lægger i høj grad op til, at eleverne er aktive og selvstændige i deres opgaveløsning. Således skal eleverne i opgaverne "Undersøg" selv arbejde videre med at søge informationer og viden, mens de i opgaverne "tag stilling til" bliver udfordret på deres egne holdninger og værdier.  

Målgruppe og fagområder
'Danskere i krig' kan anvendes i undervisningen i folkeskolens ældste klasser samt på ungdomsuddannelserne. Sværhedsgraden af de forskellige tekster varierer, og også opgaverne varierer i sværhedsgrad og kompleksitet. Det betyder, at der med materialet er rig mulighed for at differentiere i sin undervisning, og alt efter elevernes niveau og interesse kan opgaverne løses individuelt, i grupper eller fælles i klassen.

Undervisningsforløbene er udformet, så de er tilpasset en mere afgrænset målgruppe, f.eks. henvender undervisningsforløbet "Hjælpen til de hjemvendte" sig særligt til de merkantile uddannelser samt HHX, men læreren kan sagtens anvende forløbene til andre målgrupper, hvis materialet tilpasses.

Teksterne i temahæftet kan anvendes i kortere eller længere forløb, hvor klassen arbejder med stofområdet, som så behandles ud fra de relevante faglige vinkler. Opgaverne og forslagene til videre arbejde på hjemmesiden kan anvendes både fagligt og tværfagligt, f.eks. i forbindelse med projektopgaven i folkeskolens 9. klasse.

I en sådan situation kan man vælge at tage udgangspunkt i det fælles overemne for klassen, og herefter lade eleverne, individuelt eller i mindre grupper, formulere problemstillinger. Der kan arbejdes med det overordnede emne "Danskere i krig" ud fra en samfundsfaglig vinkel, og opgaverne samt forslag på hjemmesiden lægger i høj grad op til at forholde sig til emnet ud fra denne faglige vinkel.

Det kan dog være relevant at arbejde med emnet i andre faglige sammenhæng, f.eks. kan metoder og kundskabsområder fra fagene historie, samfundsfag, kristendomskundskab og dansk inddrages.  

Læringsmål i forhold til Fælles Mål ll
Arbejdet med "Danskere i krig" kan tilrettelægges, så eleverne tilegner sig en række af de færdigheder og kundskaber, der er formuleret inden for kundskabsområderne "Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati" og "Sociale og kulturelle forhold. Socialisering, kultur og identitet".

Med den viden, som eleverne tilegner sig i arbejdet med hæftets tekster og billeder samt de opgaver, der er direkte knyttet til disse, er det målet, at eleverne kan arbejde videre med aktivt at undersøge de forskellige problemstillinger, der vedrører de udsendte soldater.

Dette kan f.eks. gøres ud fra de forslag, der findes til det videre arbejde med temaerne. På denne måde får eleverne mulighed for at reflektere over betydningen af egne og andres forestillinger og eventuelle fordomme om andres valg af livsbane.

Projektopgave om "Danskere i krig"

Undervisningsmaterialet "Danskere i krig" kan med fordel anvendes i forbindelse med en emneuge eller et problemorienteret projektforløb, f.eks. i forbindelse med projektopgaven i 9. klasse, hvor klassens fælles overemne er "Danskere i krig".
Læs mere om projektforløbet

Danskere i krig

Hent undervisningshæftet "Danskere i krig" (8.-10. klasse/ ungdomsuddannelserne) som e-magasin her.
Læs magasinet

Danmark er i krig

Hvor sender vi de danske soldater hen for at gå i krig? Kortet her viser hvornår og hvorhen Danmarks regering har besluttet sendt soldater i krig.
Gå til oversigtskort

Gratis plakat

Med undervisningsmaterialet er udsendt gratis plakater, som vi håber, at skolerne vil hænge op.

Det gribende afskedsfoto fra Københavns Lufthavn er taget af fotograf Stine Larsen og viser Nicolai, der siger farvel til sin far. Nicolai blev alvorligt såret i Afghanistan og sendt hjem. I 2010 vendte han tilbage for at færdiggøre sin mission.