Sitemap | Avanceret søgning |

Lærervejledning

Undervisningsmaterialet "Skæbner på Balkan" er udarbejdet i 2011/12 af JP Undervisning. Materialet giver gennem tekster, billeder og opgaver en række muligheder, anvisninger og forslag til at arbejde med krigen i Balkan i 1990'erne.

Formål
I 1990'erne udkæmpede serbere, kroatere, bosniere og kosovo-albanere de blodigste kampe på europæisk jord siden Anden Verdenskrig. 20 år efter krigenes begyndelse rejste Jyllands-Posten tilbage til Europas baggård, for at se hvordan indbyggerne lever i det stadig krigsmærkede Balkan.

Målgruppe og fagområder
Undervisningsmaterialet kan anvendes i undervisningen i folkeskolens ældste klasser samt på ungdomsuddannelserne. Sværhedsgraden af de forskellige tekster varierer, og også opgaverne varierer i sværhedsgrad og kompleksitet. Det betyder, at der med materialet er rig mulighed for at differentiere i sin undervisning, og alt efter elevernes niveau og interesse kan opgaverne løses individuelt, i grupper eller fælles i klassen.

Der kan arbejdes med det overordnede emne "Skæbner på Balkan" ud fra en samfundsfaglig vinkel, og opgaverne samt forslag på hjemmesiden lægger i høj grad op til at forholde sig til emnet ud fra denne faglige vinkel.

Det kan dog være relevant at arbejde med emnet i andre faglige sammenhæng, f.eks. kan metoder og kundskabsområder fra fagene historie, samfundsfag, kristendomskundskab og dansk inddrages.

Undervisningsmaterialet er udarbejdet til grundskolens 9.-10. klasse men kan også benyttes i gymnasiet. Skæbner på Balkan kombinerer som undervisningsforløb faglighed og tværfaglighed. Det overordnede tema er Balkan efter krigen. Men for at komme i dybden med dette tema inddrages indhold, tankegange og metoder fra fagene dansk, historie, geografi og samfundsfag.  

Tilrettelæggelse af undervisningen

- ideer til forløb:  

a) læs reportagerne
Den mest naturlige vej ind i emnet er at tage udgangspunkt i reportagerne fra Bosnien-Herzegovina og Kosovo. Artiklerne kan læses hver for sig, men de danner tilsammen et mere nuanceret billede af situationen i de områder, de omhandler. Der er tilknyttet opgaver til alle reportagerne, ligesom der er henvisninger til relevante artikler.

b) Opgaveforløb
En anden vej til at belyse emnet er at tage udgangspunkt i opgaverne. Efter elevernes niveau og interesser kan opgaverne løses individuelt eller i grupper. I opgaveteksten får eleverne links til baggrundsartikler, hvor de kan finde hjælp til at løse deres opgaver. De fleste elever vil derfor kunne arbejde selvstændigt og individuelt.  


Hvad kan vi nå i forhold til fælles mål: Historie

Udviklings- og sammenhængsforståelse
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at 

 • gøre rede for begivenheder og argumentere for sammenhænge fra dansk historie og sætte disse i relation til omverdenens historie
 • forklare forskellige måder at organisere et samfund på og underbygge med lokale, nationale, nordiske og globale eksempler
 • gøre rede for og drøfte sammenhænge mellem produktion, forbrug og ressourcer i forskellige historiske perioder
 • forholde sig til eksempler på kulturmøder og kultursammenstød i dansk, europæisk og global sammenhæng.  

Kronologisk overblik
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • gøre rede for almindelige betegnelser for tidsepoker og placere dem kronologisk
 • karakterisere sammenhænge mellem historiske begivenheder og den tid, som de foregår i
 • indgå i diskussion om forandringer i forskellige perioders opfattelser af magt og ret, herunder regulering af forholdet mellem den enkelte og fællesskabet.  

Fortolkning og formidling
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • definere almindeligt brugte historiske begreber og anvende kildekritik
 • formulere relevante spørgsmål til emner og temaer og begrunde mulige løsningsforslag
 • søge oplysninger i forskellige fremstillinger og ved hjælp af historiske begreber og metoder og at bearbejde disse oplysninger
 • vurdere troværdighed af forskellige fremstillinger, som gives af fortiden
 • udforme historiske fortællinger, der tolker dele af historiens udviklingsforløb. 
   

Hvad kan vi nå i forhold til fælles mål: Geografi

Regionale og globale mønstre
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • give eksempler på naturgeografiske mønstre, kredsløb og sammenhænge på regionalt og globalt plan
 • beskrive den globale befolknings- og storbyfordeling
 • give eksempler på regionale og globale mønstre i forbindelse med økonomi, produktion, ressourceforbrug, bæredygtighed, miljø og forurening.  

Kultur og levevilkår
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • kende vigtige navne som holdepunkt for et nationalt og globalt overblik
 • beskrive og forklare vigtige forhold, der påvirker befolknings- og byudvikling med udgangspunkt i danske forhold
 • beskrive og forholde sig til menneskers levevilkår i eget og andre samfund
 • kende til de interkulturelle og mellemmenneskelige relationer
 • vurdere de miljømæssige konsekvenser af samfundenes udnyttelse af naturgrundlaget
 • give eksempler på globalisering, årsager hertil og konsekvenser heraf
 • give eksempler på årsager til internationale konflikter begrundet i geografiske forhold  

Arbejdsmåder og tankegange
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • undersøge regioner, globale mønstre og problemstillinger samt samspillet mellem disse ved hjælp af geografiske kilder og hjælpemidler
 • anvende globus, kort - herunder digitale kort og satellitbilleder - samt elektroniske data som et arbejdsredskab til at skabe overblik og sammenhæng
 • læse, forstå og vurdere informationer i faglige tekster
 • anvende informationsteknologi i forbindelse med informationssøgning, undersøgelser, registrering, bearbejdning og fremlæggelse

Grav ned i indholdet

Til "Skæbner på Balkan" er der tilknyttet en række opgaver, som giver eleverne mulighed for at arbejde i dybden med artiklerne og diskutere de problemstillinger, regionen kæmper med 20 år efter krigen.
Gå til opgaver

Artikler fra arkivet

Få god baggrundsviden med det store udvalg af artikler fra JPs arkiv, der alle handler om krigen i det tidligere Jugoslavien og den efterfølgende komplicerede fredsproces.
Læs artiklerne

Landet som både findes
og ikke findes

Er Kosovo et rigtigt land? Det afhænger af, hvem man spørger, og spørger man i nabolandet Serbien, vil svaret være nej. Læs portrættet af landet som erklærede sig selvstændigt i 2008 i kølvandet efter krigen på Balkanhalvøen.
Læs landeportrættet