Sitemap | Avanceret søgning |

Lærervejledning

Formål
Undervisningsmaterialet har til formål at sætte fokus på de begivenheder, som fandt sted i Mellemøsten og Nordafrika i 2011 og 2012. Disse begivenheder, som vi også kender under det arabiske forår, har ændret regionen politisk, borgerkrige har udslettet dele af byer og sendt befolkningen på flugt. Med undervisningsmaterialet er det ønsket, at give et overblik og forklare sammenhængen mellem de mange begivenheder i regionen.

Undervisningsmaterialet
Materialet er bygget op om artikler og billeder fra Mellemøsten og Nordafrika. Disse historier og billeder er samlet i et temahæfte og udbygget med en hjemmeside, hvor du kan finde en række opgaver og inspiration til videre arbejde.

Materialet giver gennem tekster, billeder, video og opgaver mange muligheder for at arbejde med forskellige temaer, som kan knyttes til emnet "Arabisk forår". Man kan arbejde med temahæftet alene og vælge at printe opgaverne ud fra hjemmesiden, men det anbefales at have smart board samt pc'ere til rådighed i undervisningen for at få det optimale ud af materialet,

Opgaverne
Det vil være naturligt, at tage udgangspunkt i temahæftet. Hæftet er bygget op omkring de forskellige lande i regionen. Teksterne kan læses uafhængigt af hinanden men bindes sammen af baggrundshistorier og fakta. I forbindelse med at eleverne læser udvalgte tekster i hæftet, vil det være oplagt at inddrage opgaverne på hjemmesiden. Der findes to typer af opgaver, de, som er knyttet til den enkelte artikel, og de, som er knyttet til temaet generelt. 

Til hver enkelt tekst findes to typer af opgaver "Før du læser" samt "Tjek på teksten". "Før du læser" er opgaver, som eleverne kan arbejde med, før de går i gang med teksten. Disse opgaver sigter mod at bevidstgøre eleven om f.eks. tekstens genre og afsender, før læsningen påbegyndes. Opgaverne "Tjek på teksten" skal give eleven mulighed for at få en umiddelbar forståelse af teksten ud fra spørgsmål, der går på både tekstens fakta og forklaringer.   

Målgruppe og fagområder
"Arabisk forår" kan anvendes i undervisningen i folkeskolens ældste klasser samt på ungdomsuddannelserne. Sværhedsgraden af de forskellige tekster varierer, og også opgaverne varierer i sværhedsgrad og kompleksitet. Det betyder, at der med materialet er rig mulighed for at differentiere i sin undervisning, og alt efter elevernes niveau og interesse kan opgaverne løses individuelt, i grupper eller fælles i klassen.

Teksterne i temahæftet kan anvendes i kortere eller længere forløb, hvor klassen arbejder med stofområdet, som så behandles ud fra de relevante faglige vinkler. Opgaverne og forslagene til videre arbejde på hjemmesiden kan anvendes både fagligt og tværfagligt, f.eks. i forbindelse med projektopgaven i folkeskolens 9. klasse.

I en sådan situation kan man vælge at tage udgangspunkt i det fælles overemne for klassen, og herefter lade eleverne, individuelt eller i mindre grupper, formulere problemstillinger. Der kan arbejdes med det overordnede emne "Arabisk forår" ud fra en samfundsfaglig vinkel, og opgaverne samt forslag på hjemmesiden lægger i høj grad op til at forholde sig til emnet ud fra denne faglige vinkel.

Det kan dog være relevant at arbejde med emnet i andre faglige sammenhæng, f.eks. kan metoder og kundskabsområder fra fagene historie og dansk inddrages.  

Læringsmål i forhold til Fælles Mål ll
Arbejdet med "Arabisk forår" kan tilrettelægges, så eleverne tilegner sig en række af de færdigheder og kundskaber, der er formuleret inden for kundskabsområderne "Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati" og "Sociale og kulturelle forhold. Socialisering, kultur og identitet".

Med den viden, som eleverne tilegner sig i arbejdet med hæftets tekster og billeder samt de opgaver, der er direkte knyttet til disse, er det målet, at eleverne kan arbejde videre med aktivt at undersøge de forskellige problemstillinger, der vedrører de begivenheder, vi under en samlet betegnelse kalder Det Arabiske Forår.

Gå i dybden med artiklerne

Til hver artikel i magasinet Arabisk Forår har JP Undervisning lavet opgaver, som giver et udgangspunkt for at arbejde i dybden med stoffet. Få gode ideer eller brug opgaverne, som de er.
Gå til opgaver

Arabisk Forår

Læs magasinet Arabisk Forår (8.-10. klasse og ungdomsuddannelserne) som e-magasin her.
Læs magasinet Arabisk Forår

Trænger du til en tænkepause?

Forskere fra Aarhus Universitet serverer i bogserien Tænkepauser spændende forskning på en lettilgængelig og brugbar måde. Bøgerne er gratis at læse og downloade som e-bog eller lydbog.
Gå til Tænkepauser