Sitemap | Avanceret søgning |

Leksikon

A

Al-Qaida
Al-Qaida er et fundamentalistisk muslimsk netværk med medlemmer rundt omkring i hele verden. Man ved ikke hvor mange, men det drejer sig måske om ca. 3000 personer. Al-Qaida har igennem de seneste 10 år stået bag omfattende terroraktioner, især rettet mod USA, som de ser som roden til alt ondt i verden. Al-Qaida blev oprettet af Osama bin Laden i slutningen af 1980'erne. Al-Qaida stod bag angrebet mod World Trade Center i New York i 2001, og har bl.a. også bombet amerikanske ambassader i Namibia, Kenya og Tanzania. Netværket har oplyst, at det også var dem, der stod bag bombeaktionen på Bali i oktober 2002, hvor 190 mennesker blev dræbt, heriblandt 3 danske piger. I 2011 blev Osama bin Laden dræbt af amerikanske sikkerhedsstyrker. Ayman al-Zawahiri, som overtog ledelsen af netværket efter drabet på bin Laden, holder sig formentlig skjult i Pakistan.

Autoritære regimer
Et autoritært regime er en styre- eller regeringsform, der er karakteriseret ved en diktatorisk eller enevældig (autoritær) statsmagt. Alle magtbeføjelser er oftest samlet hos en enkelt person, enkelt gruppe eller et enkelt parti.

B

Befolkningstilvækst
Den årlige forøgelse af et områdes folketal. Man angiver tilvæksten i promille af det samlede befolkningstal. En stigning i befolkningstal fremkommer, når antallet af fødsler og indvandrede er større end antallet af dødsfald og udvandring.

Borgerkrig
En borgerkrig defineres som krig mellem to eller flere befolkningsgrupper i samme land, med det formål at opnå regeringsmagten eller at danne en ny selvstændig stat i en del af landet. Borgerkrige har altid været de hyppigst forekommende krige i verden. Den seneste danske borgerkrig var Grevens Fejde 1534-36.

D

Demografi
Demografi er videnskaben om forholdene omkring et områdes befolkning.  

Demokrati
Demokrati = folkestyre. Det er det modsatte af et diktatur. I et demokrati ligger magten hos et flertal af befolkningen. Man skelner mellem to former for demokrati:

- Det direkte demokrati, hvor beslutningerne blev taget direkte af folket. Denne form for demokrati kendes stadig i form af bindende folkeafstemninger, som afholdes i henhold til forfatningen.

- Det repræsentative demokrati, hvor borgerne vælger et mindre antal folk - politikere- til at repræsentere sig, og disse repræsentanter tager så beslutningerne på borgernes vegne.

Demokratisering
En proces, hvor et samfund gøres mere demokratisk. Det kan f.eks. ske ved afholdelse af frie valg og ved at sikre en fri offentlig debat. En af hovedmålsætningerne for dansk bistandspolitik er at støtte demokratisering i udviklingslandene.

Det Arabiske Forår
Det Arabiske Forår er en samlebetegnelse for de demonstrationer og oprør i den arabiske verden, som begyndte med demonstrationerne i Tunesien den 18. december 2010. Efter den tunesiske præsident blev tvunget til at træde tilbage, bredte oprøret sig til andre lande i Nordafrika og Mellemøsten.

Det Arabiske Initiativ
Danmark støtter de igangværende reform- og demokratiseringsprocesser i Mellemøsten og Nordafrika under overskriften Det Arabiske Initiativ. Regeringen afsætter i alt 275 mio. kr. i 2012 til Det Arabiske Initiativ. Det skal ses som Danmarks langsigtede indsats i Mellemøsten og Nordafrika.

Det muslimske broderskab
Det muslimske broderskab er en politisk og religiøs organisation som blev stiftet i 1928. Organisationen blev oprindeligt dannet for at få indført en islamisk stat i Egypten. Det muslimske broderskab er repræsenteret i det egyptiske parlament.

Diktator
Leder af et diktatur.

Diktatur
Diktatur er en styreform, hvor én person eller en lille gruppe af personer har ubegrænset magt, og folket er uden reel indflydelse.

Diplomati
Den formelle forbindelse mellem stater - og de repræsentanter for landene, som varetager denne forbindelse gennem ambassaderne.

E

EU
Den Europæiske Union, som er en politisk, økonomisk og monetær sammenslutning af en lang række af europæiske lande.

F

FN / Forenede Nationer
De Forenede Nationer, i daglig tale FN, er en organisation af selvstændige stater, som tæller 191 medlemmer. Den er den eneste af sin art i verden og blev oprettet efter Anden Verdenskrig i oktober 1945, da 51 stater gik sammen for at arbejde for verdensfred og økonomiske og sociale fremskridt. Via 14 særorganisationer og 35 programmer, fonde og andre underorganisationer, som alle dækker forskellige områder, er FN repræsenteret i næsten hele verden. Disse organisationer og programmer mv. udgør sammen med FN dét, man kalder FN-systemet. FN har hovedkvarter i New York.

FNs børnekonvention
FN's Børnekonvention blev vedtaget på FN' s generalforsamling i 1989. Børnekonventionen er et udtryk for en enighed om, at børn skal respekteres som individer og selvstændige personer med politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder.

Børnekonventionen er ikke en lov, som lande kan dømmes og straffes efter. Den skal forstås som nogle retningslinier, som de enkelte landes regeringer har pligt til at overholde. Hvis landene ikke overholder disse retningslinjer, kan de kritiseres og fordømmes af andre lande og organisationer.

Børnekonventionen gælder for alle børn under 18 år uanset hvor i verden, de kommer fra. Konventionen tager udgangspunkt i barnets bedste for at sikre:

- Børns grundlæggende rettigheder - f.eks. mad, sundhed og et sted at bo
- Børns ret til udvikling - f.eks. skolegang, fritid, leg og information
- Børns ret til beskyttelse - f.eks. mod krige, vold, misbrug og udnyttelse
- Børns ret til medbestemmelse - som f.eks. indflydelse, deltagelse og ytringsfrihed.

192 lande i verden har tiltrådt Børnekonventionen. Ud af FN's medlemslande er det faktisk kun USA, der ikke har underskrevet konventionen. Danmark tiltrådte Børnekonventionen i 1991 og har derfor pligt til at overholde den. 

M

Monarki
En stat med en dronning, konge, kejser eller fyrste som overhoved. Han eller hun kaldes en monark og har stillingen på livstid, oftest ved at arve den.

Moske
En bygning, hvor muslimer samles til bøn og gudstjeneste.

Muslim
En, der bekender sig til islam.
[Se også Islam]

O

Oppositionsparti
Et politisk parti, der står i modsætning til regeringen.

P

Pressefrihed
Pressefrihed er retten til at offentliggøre sine tanker uden censur, men under ansvar for domstolene. Denne ret er beskyttet af Grundloven § 77.

R

Regime
Et regime er en nedsættende betegnelse for et lands øverste ledelse.

Revolution
En revolution er en pludselig og omfattende ændring af et lands politiske forhold gennem en folkeopstand.

S

Sekularisme
Sekularisme står for tanken om at stat og religion skal adskilles. 

U

Udenrigspolitik
Politik, som vedrører et lands forhold til andre lande.

Udviklingshjælp
[Se Udviklingsbistand]

Undtagelsestilstand
Undtagelsestilstand er et retsligt redskab, et lands regering kan bruge til at sætte de normale love og regler ud af kraft på grund af omstændigheder i landet, der truer samfundets struktur eller eksistens. Det er oftest brugt under naturkatastrofer eller krige.

V

Verdenshandelsorganisationen / WTO
World Trade Organization (WTO), på dansk Verdenshandelsorganisationen, blev oprettet i 1995. 132 lande og selvstændige toldområder er medlemmer af organisationen, der har som overordnet formål at styrke verdensøkonomien gennem øget verdenshandel. Medlemslandene har en række aftaler for handel med hinanden, der skal skabe lige handelsbetingelser for medlemslandene. Mange andre lande søger også om optagelse i WTO.

Våbenhvile
En periode uden krigshandlinger under en krig; aftales især for at parterne kan komme til at forhandle om fred.

Y

Ytringsfrihed
Retten til frit at udtrykke sin mening, selv om den f.eks. er i modstrid med regeringens holdninger. Dog har lande med ytringsfrihed typisk nogle love for, at man ikke offentligt må sige eller skrive noget, som krænker eller skader andre - f.eks. ved at være racistisk.

Bliv klogere på Bahrain

Vidste du for eksempel, at Bahrain ligger i Mellemøsten. Det er en øgruppe i Den Persiske Golf, øst for Saudi-Arabien. Landets hovedstad hedder Manama og den har 163.000 indbyggere.
Gå til landefakta

Gå i dybden med artiklerne

Til hver artikel i magasinet Arabisk Forår har JP Undervisning lavet opgaver, som giver et udgangspunkt for at arbejde i dybden med stoffet. Få gode ideer eller brug opgaverne, som de er.
Gå til opgaver

Artikler fra arkivet

Udvalgte artikler fra Jyllands-Postens arkiv er gjort tilgængelige for dem, der ønsker at gå yderligere i dybden med temaet.
Se artiklerne

Trænger du til en tænkepause?

Forskere fra Aarhus Universitet serverer i bogserien Tænkepauser spændende forskning på en lettilgængelig og brugbar måde. Bøgerne er gratis at læse og downloade som e-bog eller lydbog.
Gå til Tænkepauser

Arabisk Forår

Læs magasinet Arabisk Forår (8.-10. klasse og ungdomsuddannelserne) som e-magasin her.
Læs magasinet Arabisk Forår

Landeportræt af Syrien

Syrien sad centralt i det komplicerede spil om fred i Mellemøsten. Efter oprørerne har Hafez al-Assad fået andet at tænke på. Læs portrættet af landet hvor oprøret blev langt og blodigt.
Læs landeportrættet

Han satte ild til sig selv

Læs den gribende historie om Muhammed Bouazizi, der satte ild til sig selv på grund af arbejdsløshed og ydmygende behandling.
Læs artiklen