Sitemap | Avanceret søgning |

Danmark

Disse landefakta er udarbejdet i 2004

Historie
Det danske monarki er blandt de ældste i verden og kan med sikkerhed føres tilbage til Gorm den Gamle (død 958). I vikingetiden hærgede skandinaviske vikinger hele Vesteuropa, og Danmark havde en førende position som nordeuopæisk stormagt indtil 1600-tallet, da svenskekrigene førte til tabet af landet øst for Øresund. I 1800-tallet førte Napoleonskrigene og senere krig mod Tyskland yderligere til afståelsen af Norge og tabet af Sønderjylland.

Ved Grundloven af 5. juni 1849 ændredes det enevældige kongedømme til et demokratisk, konstitutionelt monarki. Danmark holdt sig neutralt under 1. Verdenskrig. Under 2. Verdenskrig var landet okkuperet af Tyskland 1940-45. Årene efter krigen prægedes af vareknaphed. Udenrigspolitisk orienteredes landet mod det internationale samfund med optagelsen i FN og Atlantpagten (NATO). Gennem 1950'erne og 1960'erne udvikledes velfærdsstaten efter den skandinaviske model med lige ret for alle borgere til alle samfundets goder. Dette blev finansieret gennem skatter, men fra 1980'erne fik stigende udlandsgæld og økonomisk krise borgerlige regeringer til at indføre delvis brugerbetaling på enkelte områder. Efter en folkeafstemning blev Danmark i 1973 medlem af Det Europæiske Fællesskab, EF (i dag Den Europæiske Union, EU). Danmark har fået indført fire forbehold fra Maastricht-traktaten, hvilket blandt andet betyder, at landet står uden for den økonomiske og monetære union (EMU) og ikke har indført den fælles europæiske valuta, euroen. Landet har siden 2001 været ledet af en borgerlig regering bestående af Venstre og Konservativt Folkeparti, med Anders Fogh Rasmussen (V) som statsminister.

Geografi
Danmark ligger mellem Østersøen og Nordsøen og udgøres af en halvø og flere øer nord for Tyskland. Terrænet er lavt og fladt med mindre bakkeområder. Landegrænsen mod Tyskland er på 67 kilometer. Ressourcerne omfatter råolie, naturgas, fisk, salt, kalksten, sten, grus og sand. Hovedstaden er København, og landets areal er på 43.094 kvadratkilometer.

Klima
Tempereret; fugtigt og overskyet; milde, blæsende vintre og kølige somre.

Miljø
Luftforurening (drivhusgasser) fra kul og olieafbrænding, syreregn. Forurening af omliggende have med gødningsstoffer fra landbrug og byspildevand. Danmark har underskrevet og ratificeret Kyoto-protokollen.

Årligt elforbrug
34,02 milliarder kWh (2005)

Olieforbrug
171.000 tønder pr. dag (2006)

Befolkningen
Hovedsageligt etniske danskere, endvidere grønlændere, færinger, tyskere, tyrkere, arabere, iranere, somaliere m. fl. Hovedsproget er dansk, et vestnordisk sprog tilhørende den germanske stamme. Endvidere færøsk, grønlandsk (en eskimoisk dialekt), tysk (lille mindretal) og små grupper af tyrkisk, arabisk, iransk, somalisk og urdu.

Befolkning
5,48 millioner (2008)

Befolkningstilvækst
0,3 pct. pr. år (2008)

Fødsler
10,71 pr. 1000 indbyggere (2008)

Dødsfald
10,25 pr. 1000 indbyggere (2008)

Spædbarnsdødelighed
4,4 pr. 1000 fødsler (2008)

Fertilitetsrate
1,74 børn pr. kvinde (2008)

Forventet levetid
Mænd: 75,8 år, kvinder: 80,6 år (2008)

Kommunikation og kultur

Jernbanelinjer
2644 km (2007)

Motor- og hovedveje
Hovedveje: 72.257 km (2005)

Uasfalterede veje
0 km

Telefoner (fastnet) i brug
3,1 millioner (2006)

Mobiltelefoner
5,8 millioner (2006)

Internetbrugere
3,2 millioner (2006)

Uddannelse
Hele befolkningen over 15 år kan læse, men en lille del regnes for funktionelle analfabeter.

Religion
Evangelisk-luthersk 95 pct., andre protestanter og romersk-katolske 3 pct., muslimer 2 pct.

Styreform
Konstitutionelt monarki. Statsoverhoved: Margrethe d. 2. (fra 1972). Statsminister: Anders Fogh Rasmussen (fra 2001).

Økonomi
Den danske økonomi er i international sammenhæng en lille og samtidig meget åben økonomi. Danmark er således i stor udstrækning afhængig af udenrigshandlen, som udgør omkring 2/3 af det samlede BNP. Danmark har gennem årene konsekvent arbejdet for en liberalisering af verdenshandelen i blandt andet WTO, OECD og EU. Den danske økonomi har udviklet sig positivt i de senere år. Danmark deltager ikke i den fælles valuta, euroen. Den danske krone er bundet til euroen gennem et bånd, der betyder, at kursen højest må svinge 2,25 %.

Møntfod
En dansk krone = 0,134 euro (april 2008)

BNP
Købekraftsparitet pr. indbygger: 175.418 kr. (2007)

Befolkning under fattigdomsgrænsen
Ikke kendt

Inflationsrate
1,5 pct. (2007) 

Arbejdsstyrke
2,9 millioner (2007)

Fordelt på erhverv
Service 76 pct., industri 21 pct., landbrug 3 pct. (2004)

Arbejdsløshedsprocent
3,5 pct. (2007)

Industri
Fødevarer, maskiner og udstyr, tekstiler og beklædning, kemikalieprodukter, elektronik, byggeri, møbler og andre trævarer, skibsbyggeri, medicinalvarer, vindmøller, jern og stål 

Landbrugsprodukter
Korn, kartofler, raps, sukkerroer, kød, mejeriprodukter, fisk

Eksport
479,06 milliarder kroner (2007)

Eksportvarer
Maskiner og instrumenter, kød og kødprodukter, mejeriprodukter, fisk, kemikalier, møbler, skibe, vindmøller, medicinalvarer

Største samhandelspartnere (eksport)
Tyskland 17,3 pct., Sverige 14,1 pct., Storbritannien 8,7 pct., USA 6,2 pct., Holland 5,4 pct., Norge 5,4 pct., Frankrig 4,9 pct. (2006)

Import
475,28 milliarder kroner (2007)

Importvarer
maskiner og udstyr, råstoffer og industrielle halvfabrikata, kemikalier, korn- og foderstoffer, varige forbrugsgoder

Største handelspartnere (import)
Tyskland 21,4 pct., Sverige 14,2 pct., Norge 6,5 pct., Holland 6,3 pct., Storbritannien 5,7 pct., Kina 5 pct., Frankrig 4,4 pct. (2006)  

Udlandsgæld
166 milliarder kroner (2004)

Udgifter til militær i procent af BNP
1,5 pct. (2007)

Disse landefakta er opdateret i 2008

Kilder: Den Store Danske Encyklopædi, CIA - The World Factbook, UNESCO Institute of Statistics, UNESCO World Culture Report 2000, Danmarks Statistik, Udenrigsministeriets Landefakta

Landeportræt