Sitemap | Avanceret søgning |

Søværnets Operative Kommando - SOK

Søværnets Operative Kommando er en moderne virksomhed i forsvarets samlede system, specielt indrettet til at tage sig af de opgaver, der naturligt følger af Danmarks geografiske placering ved og i havet.

I daglig tale bruges forkortelsen SOK. SOK er Søværnets hovedkvarter, hvor Søværnets aktiviteter koordineres og styres. Der er ca. 300 medarbejdere i SOK, hvoraf en del af disse er beskæftiget i døgnbemandede funktioner i SOK Operationscenter. Det er i SOK Operationscenter, at bl.a. søredning og forureningsbe­kæmp­else i Danmark koordineres.

SOK sørger for den militære og civile sikkerhed i de danske farvande - herunder også miljøsikkerheden. Arbejdet udføres i samarbejde med en lang række andre myndigheder, som fx Flyve­våbnet, Politiet, Søfartsstyrelsen, Farvandsvæsnet og Skat.

SOK og resten af Søværnet varetager en lang række opgaver for samfundet. Ud over at bidrage til Danmarks samlede forsvar, løser Søværnet myndighedsopgaver og deltager i internatio­nale operationer.

Myndighedsopgaver
De danske farvande er nogle af de mest trafikerede i verden, med ca. 100.000 passager af bælter og sund årligt. Det er af stor vigtighed for landet og for resten af regionen, at trafik­ken kan afvikles sikkert og effektivt.

Søværnet har i den forbindelse en række opgaver, der bygger på overvågning og tilstede­værelse og i de hjemlige farvande.

Overvågningen af områderne sker blandt andet ved hjælp af Søværnets skibe, landbaserede radarer, Flyvevåbnets fly og udkigsstationer. Derudover anvendes fotografier, taget fra satellitter, til at finde olie på havoverfladen. Overvågningen danner grundlag for løsningen af de fleste af Søværnets opgaver.

For at løse myndighedsopgaver er det ikke nok med overvågning, der er også brug for Søværnets tilstedeværelse i de danske farvande. Derfor er der konstant flere af Søværnets skibe i de forskellige farvandsafsnit samt miljøskibe på standby, alle klar til at redde menneskeliv, bekæmpe forurening eller hjælpe den civile handelstrafik.  

En anden af Søværnets faste opgaver foregår i farvandene omkring Grønland og Færøerne. Her udfører Søværnets inspektionsskibe og -kuttere fiskerikontrol, søredning samt bistand til lokalbefolkningen af forskellig karakter. Udover skibe opererer Sirius­patruljen i det nordøstlige Grønland, hvor de med slædehunde patruljerer nogle af de fjerneste egne af rigsfællesskabet.

Eksempler på myndighedsopgaver:

  • Suverænitetshåndhævdelse.
  • Overvågning af de danske farvande.
  • Søredningstjeneste.
  • Isbrydning.
  • Fiskerikontrol ved Færøerne og Grønland.
  • Forureningsbekæmpelse til søs.
  • Assistance til den civile skibstrafik.
  • Søopmåling.

For netop at fokusere mere på myndighedsopgaverne, har Søværnet lanceret en havmiljøkampagne, der skal medvirke til et renere havmiljø i Danmark. Noget vi alle er interesserede i.
Læs om kampagnen på:
www.89433099.dk 

Du kan læse mere om Søværnets andre myndighedsopgaver på følgende link:
http://forsvaret.dk/sok

Internationale operationer
Et eller flere af Søværnets skibe deltager mere eller mindre permanent i NATO stående flådestyrker. Her samarbejder danske krigsskibe med skibe fra resten af NATO, i inter­nationale øvelser og live operationer. De forskellige operationer strækker sig vidt, både geografisk og af type. Smuglerjagt i det østlige Middelhav, forureningsbekæmpelse ved Spanien, eskortetjeneste ved Gibraltar og ammunitionsrydning i Adriaterhavet, er blot nogle af de operationer, Søværnets skibe har deltaget i de seneste år.

Eksempler på internationale operationer:

  • Deltagelse i stående NATO-styrker.
  • Deltagelse i missioner i samarbejde med NATO, FN eller multinationale koalitioner.  

Du kan læse mere om Søværnets deltagelse i internationale operationer på følgende link:
http://forsvaret.dk/sok/internationalt/

Skibe
For at kunne løse sine opgaver, råder Søværnet over et antal operative enheder, herunder landtjenestesteder, skibe, helikoptere og frømænd.  

De forskellige skibsklasser Søværnet råder over, er alle konstrueret ud fra to parametre. Hvilke opgaver de skal løse og hvor opgaverne skal løses.

Du kan læse mere om Søværnets skibe, helikoptere og frømænd på følgende link:
http://forsvaret.dk/sok/om+sok/skibe/
http://forsvaret.dk/fkp//

Det er vigtigt, at Søværnets skibe til stadighed lever op til de opgaver, der stilles af landets regering og folketing, hvorfor der i øjeblikket pågår adskillige nybygningsprojekter. Især kravet om opgaveløsning længere væk fra hjemlandet, har været med til at forme grund­laget for de nyeste skibe i Søværnet.

Du kan læse mere om Søværnets nybygningsprojekter på følgende link: http://forsvaret.dk/smk/projekter/  

Søværnets personel
For at Søværnet kan løse sine forskellige opgaver kræves specialiseret personel, der er uddannet til netop at kunne fungere i deres specifikke arbejdsfunktion. Lige fra helikopter­piloten, til våben­sergenten, til kokken og til kaptajnen på Vædderen, er de alle uddannet forskelligt til at varetage netop deres job.

Du kan læse mere om uddannelser i Søværnet og resten af Forsvaret på:
http://forsvaret.dk/FVR/job+og+uddannelse/uddannelser/
http://studsoe.dk

Har du lyst til at læse mere om personellets dagligdag i Søværnet findes det på følgende link, som er rejsebreve fra enhederne: http://forsvaret.dk/sok/enheder/ 

Ligeledes kan du læse om Søværnets dagligdag i bladet "Søværnsorientering", der findes elektronisk på:
http://forsvaret.dk/sok/nyt+og+presse/svnori/

Læs mere om SOK
www.studsoe.dk
Er adgangen til selv at opleve mere af søværnet. STUDSØ er et arrangement for elever på gymnasiale uddannelser, der er interesseret i uddannelsen til officer i søværnet.

www.1eskadre.svn.dk
Yderligere information om 1. eskadre, der bl.a inkluderer Vædderen.

http://forsvaret.dk/sok
Yderligere information om SOK, opgaver, struktur, organisation m.m.

http://forsvaret.dk/fvr
Yderligere information om de forskellige uddannelser og jobmuligheder i forsvaret.


SOKs hovedkvarter i Århus
Foto: Flyvevåbnets fototjeneste