Sitemap | Avanceret søgning | Dine dokumenter

Leksikon

A

Agent Orange, afløvningsmiddel
Under Vietnamkrigen gemte guerillagrupper og nordvietnamesiske tropper sig i Vietnams jungler. For at ødelægge fjendens gemmesteder, sprøjtede den amerikanske hær gift ud over junglen, som fik træer og planter til at tabe bladene - såkaldte afløvningsmidler. De havde navn efter farven på beholderne: Agent Blå, Grøn, Hvid, Lilla - og Orange, som var den mest effektive og derfor blev brugt mest. Fra 1961 til 1971 sprøjtede amerikanerne 72 millioner liter gift ud over Vietnam (ifølge USA's forsvarsministerium). Midlerne slår planter ihjel på få dage, men giften kom også ud i floderne og på rismarkerne og fisk, dyr og mennesker fik det giftige dioxin i sig. Efter noget tid fik mange mennesker kræft og børn blev født med misdannelser. I dag fødes stadig unormalt mange misdannede børn, f.eks. siamesiske tvillinger, i Vietnam, og man ved med stor sikkerhed, at det skyldes Agent Orange.

Amnesti
Ophævelse af alle retsfølger af lovovertrædelser - dvs. at man ikke kan blive retforfulgt eller straffet for forbrydelser, hvis man får amnesti.

Angkor Wat
Et enormt tempelkompleks, opført i tre terrasser og spækket med skulpturer. Det blev bygget til guden Vishnu og ligger syd for ruinområdet Angkor i Cambodia. Her havde Khmerriget sin hovedstad, grundlagt i 9. århundrede og reorganiseret i 12.-13. århundrede. Angkor Wat er med på UNESCOs liste over verdens særligt vigtige og bevaringsværdige steder, World Heritage Site.
[Se også World Heritage Site]

Animisme
En opfattelse af, at alt, også døde ting, har en sjæl. Animisme betragtes normalt ikke som en selvstændig religiøs tro, men som en del af mere sammensatte religiøse opfattelser.

Anti-kapitalistisk
Imod kapitalismen som samfundsøkonomisk system - dvs. at de markedsøkonomiske kræfter skal styre frit. Anti-kapitalistiske bevægelser mener bl.a., at kapitalismen uddyber de sociale forskelle og udnytter arbejdskraften, så de økonomiske goder bliver uretfærdigt fordelt.
[Se også Kapitalisme]
[Se også Kommunisme]
[Se også Socialisme]

ASEAN
En samarbejdsorganisation, der omfatter Filippinerne, Indonesien, Malaysia, Singapore, Thailand, Brunei, Vietnam (fra 1996), Laos og Burma (begge fra 1997) og Cambodia (fra 1999). ASEAN har til hensigt at fremme landenes økonomiske, sociale og kulturelle samarbejde.

Askese
Et asketisk liv indebærer, at man frivilligt afholder sig fra jordiske goder og lever meget nøjsomt med hensyn til f.eks. mad. Askese indgår i mange religioner. Religiøs askese omfatter også cølibat, dvs. at man ikke har nogen seksuelle partnere.

B

Biodiversitet
Variationen i dyre- og plantelivet inden for et bestemt område. Forurening og mange menneskelige aktiviteter kan true biodiversiteten, f.eks. ved at antallet af forskellige dyrearter bliver mindre.

BNI
[Se Bruttonationalindkomst]

BNP
[Se Bruttonationalprodukt]

Boykot
En organiseret modstand mod noget eller nogen, man er utilfreds med og derfor ikke vil f.eks. samarbejde eller handle med. Et eller flere lande kan indføre en boykot mod et andet land og på den måde forsøge at tvinge det land til at forandre det, man er utilfreds med, oftest politiske forhold.

Bruttonationalindkomst
Den samlede indkomst, som et lands indbyggere skaber gennem deres produktive indsats i en periode.

Bruttonationalprodukt
Værdien af et lands samlede produktion af varer, tjenester og investeringer minus værdien af de råstoffer, der bliver brugt.

Buddhisme
Buddhismen har navn efter sin grundlægger, Buddha, som levede ca. 560-480 f.Kr.. Han hed først Siddharta og var født i Nepal. Buddhas lære bygger bl.a. på den idé, at alt er fuldt af lidelse, som kommer af menneskets livstørst. Den fører til genfødsel og mere lidelse. Ved at følge en vej, som består af otte led - bl.a. at træffe de rette beslutninger, handle på den rigtige måde, have eftertanke og selvfordybelse - kan mennesket til slut undgå genfødslen, der ellers fortsætter efter loven om gengældelse af de gode og onde gerninger. Når man når frem til indsigt i tingenes sande væsen, bliver man fri af livstørst, lidelse og afhængighed - så er man nået til nirvana, som er en slags salig tilstand. For alle buddhister gælder fem bud: man må ikke dræbe, ikke stjæle, ikke lyve, ikke drikke spiritus, ikke bedrive usædelighed. Buddhismen findes i dag i flere former. Den, der ligner den oprindelige buddhisme mest, er hinayana, og den har omkring 30 millioner tilhængere i de lande, JP Explorer besøger, og i Sri Lanka. I Nepal, Kina, Korea, Mongoliet, Tibet, Indonesien og Japan har en anden form, mahayana, over 500 millioner tilhængere tilsammen.

Bæredygtig udvikling
Udvikling, der ikke ødelægger fremtidige generationers mulighed for at få opfyldt deres behov for føde, rent vand, ren luft osv.

C

Centralasiatiske plateau
Det indre højland mellem Himalaya, Hindukush, Altaj og det egentlige Kina, med Mongoliet, ØstTurkestan og Tibet.

D

Delta
Det sted, hvor en stor flod deler sig i flere mindre floder pg.a store aflejringer.

Demokrati
Folkestyre - dvs. at borgerne i et samfund har afgørende politisk indflydelse og fri og lige ret til medbestemmelse, i modsætning til f.eks. diktatur eller enevælde. Fordi det ikke er praktisk muligt, at alle er med til at træffe alle beslutninger, vælger folket repræsentanter, der så træffer beslutningerne - f.eks. Folketinget i Danmark. Nogle gange er alle dog direkte med til at træffe beslutninger, nemlig når der er folkeafstemning om et spørgsmål.

Dien Bien Phu, slaget ved
Dien Bien Phu var en militærlejr i det nordlige Vietnam. Franske styrker besatte den for at lokke Vietminh-tropperne ud i åben kamp. Det lykkedes, men først efter at vietnameserne effektivt havde boykottet forsyninger til franskmændene i månedsvis. Derfor måtte de franske styrker give op den 7. maj 1954. Det var efter at have tabt slaget ved Dien Bien Phu, at Frankrig opgav at genvinde sin gamle koloni Indokina.

Dysenteri
En infektionssygdom, hvor man får blodig diarré, ondt i maven og feber. Den varer én til et par uger, smitter gennem vand, grønsager m.m. og kan behandles med medicin.

Dæmninger
Bygger man for at kontrollere mængden af vand, der løber igennem et vandløb, f.eks. en flod. På den måde kan man regulere, hvor højt vandet skal stå på begge sider af dæmningen. Man kan også oplagre vand og udvinde energi af det eller bruge det til kunstvanding.

F

Flertalskoalitionsregering
En koalition er et midlertidigt samarbejde mellem politiske partier. Politiske partier, der hver for sig ikke har fået stemmer nok til at få regeringsmagten, kan ved at lave en koalition tilsammen få flertal og danne regering.

Forfatning
En forfatning er et dokument, som beskriver de grundlæggende principper og spilleregler i en stat. Grundloven er f.eks. Danmarks forfatning.

G

Guerrilla
En person eller gruppe, som bekæmper regeringsmagten eller en fjendtlig hær i et land. Navnet kommer fra spansk La Guerrilla, som betyder "den lille krig". Guerillaers strategi er typisk hurtige overfald på små fjendtlige enheder, attentater på fjendens førere, afskæring af forbindelseslinjer og forsyninger samt sabotage. Guerillaer kan udnytte deres gode lokalkendskab til at klare sig i vanskeligt terræn, f.eks. i ørkenen og, som i Vietnam, i junglen. Guerillaerne er oftest afhængige af civilbefolkningens støtte i form af husly, mad og oplysninger; de kan også få våben- og pengehjælp udefra. I danmarkshistorien har vi også haft guerillaer: gjøngerne og modstandsbevægelsen under Anden Verdenskrig.

Gyldne trekant, den
Navnet på det grænseområde, hvor Thailand, Laos og Burma mødes. Her i de svært tilgængelige bjergegne dyrkes det meste af verdens illegale opium, især til heroinproduktion.

H

Ho Chi Minh
Ho Chi-Minh (1890-1969) var en vietnamesisk nationalistisk, kommunistisk politiker. Han var leder af den indokinesiske frihedsbevægelse Vietminh og ledede uafhængighedskampen i Indokina under 2. verdenskrig. Efter krigen blev han præsident for den nyoprettede republik Vietnam, og da landet blev delt i 1954 i Nord- og Sydvietnam blev han præsident og premierminister i Nordvietnam.

Ho Chi Minh City
Byen hed tidligere Saigon og var indtil 1976 Sydvietnams hovedstad. Nu er den et selvstyrende byområde i det forenede Vietnam med 4 mio. indbyggere. Den er en vigtig havne- og industriby med en kinesisk og en europæisk præget bydel. Byen blev hårdt ramt under Vietnam-krigen.

Homogen
Bruges om noget, der er sat sammen af ensartede dele. En befolkning kan være etnisk homogen, dvs. at langt de fleste mennesker i landet tilhører samme etniske gruppe. Man kan også tale om kulturel homogenitet, som betyder, at de samme traditioner, religiøse praksisser osv. præger hele samfundet, eller om social homogenitet, som vil sige, at der ikke er så store klassemæssige forskelle mellem mennesker.

I

Illegal
Ulovlig.

Industrialiseret
En betegnelse for samfund, hvor industrien er blevet et bærende erhverv - i modsætning til f.eks. agerbrugssamfund. Det man kalder industrialismens gennembrud skete først i England i 1700-tallet, derefter i det øvrige Vesteuropa og Nordamerika, og i vor tid også i Japan, Østeuropa m.fl. De industrialiserede lande kalder man nogle gange for i-lande, i modsætning til u-lande, som står for udviklings-lande.

Inflation
En stigning i prisniveau, som betyder, at pengene bliver mindre værd. Det kan ske ved, at efterspørgslen efter varer og tjenesteydelser bliver større end udbuddet. Inflationsraten er et tal for, hvor store prisstigningerne er.

Infrastruktur
Det fælles navn for alle de ting, som er nødvendige for, at et samfund kan fungere og udvikles økonomisk - f.eks. jernbaner, veje, lufthavne, el- og vandværker, telefonnet og andet, som er nødvendigt for kommunikationen.

Intelligentsia
De højtuddannede og intellektuelle i et samfund.

J

Japanske besættelsestropper i Vietnam
I 1940 blev Vietnam besat af Japan. Franskmændene, der styrede landet som en del af fransk Indokina, havde lidt nederlag i krigen i Europa og tillod Japan at besætte Vietnam. Indokina blev hovedbase for japanernes krigsførelse året efter. I marts 1945 oprettede japanerne et uafhængigt Vietnam, omfattende de franske protektorater Tonkin og Annam samt kolonien Cochinkina. Da Anden Verdenskrig sluttede med, at japanerner måtte overgive sig i august 1945, blev Ho Chi-Minh udråbt til præsident for Vietnam.

Jorderosion
Når jordoverfladen nedslides eller helt forsvinder pga. vand, is eller vind. Landbrugsjord kan blive ufrugtbar eller helt umulig at dyrke, hvis det øverste muldlag skylles væk af vand eller vind. På den måde er nyttejord blevet til steppe eller ørken mange steder. Det skyldes især skovrydning og for hård udnyttelse af jorden.

K

Kapitalisme
Et samfundsøkonomisk system, det samme som markedsøkonomi. Det bygger især på den private ejendomsret, bl.a. af produktionsmidlerne, og fri konkurrence. Kapitalismen vandt frem i 1700- og 1800-tallet med industrialiseringen. Dens udbytning af arbejdskraften affødte socialistiske modbevægelser, f.eks. i form af fagbevægelsen. Disse kræfter modarbejdede og mildnede nogle af kapitalismens følger gennem social- og skattepolitik, forbedring af løn- og andre arbejdsvilkår m.v.
[Se også Anti-kapitalistisk]
[Se også Industrialiseret]
[Se også Kommunisme]
[Se også Socialisme]

Karenerne
Et folk, der tilhører den mongolide race og taler et kinesisk-burmesisk blandingssprog. De bor især som etniske minoritetsgrupper i Burma og i det nordvestlige Thailand. De fleste karener er buddhister, men hundredtusindvis af karender er kristne (de fleste af dem bor i Thailand) og i dag kæmper kristne og buddhistiske karener af og til mog hinanden. Deres hovederhverv er risavl med kunstvanding.

Khmer Rouge
[Se Røde Khmer]

Kolonialisme
Når en stat gør et andet land til sin koloni, dvs. tager magten og bestemmer over landet og dets befolkning og ressourcer. Da europæerne tog ud på de store opdagelsesrejser i 1400- og 1500-tallet, koloniserede de mange lande i Afrika, Asien og Amerika. De europæiske kolonimagter havde store økonomiske interesser i kolonierne, der var rige på råstoffer og arbejdskraft - mange steder i form af slaveri. På den måde blev hele verdensdele aktivt ændret både økonomisk, politisk og kulturelt - de områder, der i dag omtales som "den tredje verden", har stort set alle været underlagt kolonialismen. I 1900-tallet blev kolonialisme mere og mere fordømt, og de eksisterende kolonier fik selvstyre, mange steder gennem uafhængighedskrige.

Kolonisere

Kolonitiden

Kommunisme
De politisk-økonomiske teorier, som bl.a. Karl Marx og Lenin udviklede, som først og fremmest går ud på, at produktionsmidlerne skal være kollektivt og ikke privat ejede. Det skulle være grundlag for et klasseløst samfund, hvor alle arbejder efter evne og får det, de har brug for. Det første sted, kommunister kom til magten, var i Rusland, hvor de lavede revolution i 1917. Så begyndte man at lave kommunistiske partier mange andre steder. I mange lande blev de forbudt, i andre erobrede de magten. Efter 2. verdenskrig fik man kommunistiske styrer i Østeuropa, Kina, Sydøstasien, og afrikanske og centralamerikanske stater. Der var mange uenigheder om, hvordan den marxistiske lære skulle forstås, for ikke at tale om, hvoran den skulle realiseres. Omkring 1990 brød kommunismen sammen i Østeuropa, Sovjetunionen og Afrika, og i dag er der kun enkelte kommunistiske stater i verden.

Konstitutionelt monarki
En regeringsform, hvor man har en monark - en dronning eller konge - hvis magt er begrænset af en fri forfatning. Danmark er et konstitutionelt monarki.

Korruption
At misbruge sin stilling for at fremme sine egne interesser - f.eks. ved at modtage bestikkelse, dvs. penge eller andre goder.

Krybskytteri
Ulovlig jagt på vilde dyr - ofte fredede dyrearter.

L

Liberalisering
En økonomisk politik med det mål at frigøre handelen, specielt ved at afskaffe regler og begrænsninger for handel. Lande, der har haft kommunistisk styre, gennemgår omfattende liberaliseringer af økonomien, når de overgår til et andet politisk system.

M

Mangrove
Navn for en særlig slags planteområde i tropiske egne, som findes der, hvor tidevandet skyller frem og tilbage. Består bl.a. af lave træer med særlige støtterødder, som beskytter dem mod bølgeslag.

Marsk
Flade, lavtliggende områder ved kyster, hvor der findes tidevand - flod og ebbe. Ved ebbe er området tørlagt; men ved højvande oversvømmes marsken, og tidevandet medfører såkaldt marskklæg, som aflejres og fastholdes af plantevæksten

Marxisme
[Se Kommunisme]
[Se Socialisme]

Meditation
I religiøs betydning er meditation en stærk åndelig koncentration, der skal føre til fordybelse og indsigt i jeg'et eller troen. Udbredt i buddhisme, hinduisme og taoisme. Tilstanden kan minde om søvn eller hypnose. Efter lang tids træning kan en mediterende blive i stand til at kontrollere mange processer, man normalt ikke kan styre med sin vilje, f.eks. åndedræt, hjerteslag og kropstemperatur.

Menneskerettigheder
Rettigheder, som ethvert menneske bør have, og som bør respekteres og bevares af staten. Når man taler om menneskerettigheder i dag, tænker man oftest på dem, der er formuleret i en verdenserklæring, som FN vedtog efter Anden Verdenskrig. Lande, der underskriver en aftale om menneskerettigheder, forpligter sig til at overholde dem. Danmark underskrev i 1953 denne erklæring. Nogle af rettighederne i den er: Enhver har ret til frihed og personlig sikkerhed; ingen må berøves friheden bortset fra lovlig anholdelse eller forvaring. Ingen må underkastes tortur eller umenneskelig og vanærende behandling eller straf. Ingen må holdes i slaveri. Enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv. Alle har ret til tanke- og trosfrihed, ytringsfrihed samt forsamlings- og foreningsfrihed - uden hensyn til køn, race, farve, sprog, religion, politisk eller anden overbevisning.

Migrere
Flytte fra et sted til et andet, især om større gruppers bevægelse (f.eks. folkevandring) eller dyrs sæsonbestemte vandirnger eller træk.

Miner
Miner er militære sprængladninger, der bruges både på land og i vand. Landminer er gravet ned i jorden og eksploderer ved et bestemt tryk - f.eks. når et menneske træder på dem. De såkaldte trædeminer rummer ofte ikke ret meget sprængstof - nok til at kvæste den, der træder på dem, uden at dræbe ham. En såret skaber nemlig større forhindringer for fjenden end en dræbt. Miner kan også aktiveres gennem en snubletråd, som er lagt ud over jorden. Det er et stort problem i mange tidligere krigszoner, at der stadig ligger miner i jorden, som fortsat slår mennesker ihjel eller invaliderer dem. Man kan uskadeliggøre minerne ved at finde frem til dem med en elektrisk minesøger og sprænge dem i luften. I 1997 var der over 100 mio. af de små "fodfolksminer" fordelt i 64 lande. Det år vedtog 122 lande et forbud mod i fremtiden at bruge disse miner pga. de store skader, de påfører sagesløse civilbefolkninger. USA, Rusland og Kina gik imod vedtagelsen.

Monsun
En tropisk vind, der skifter retning med årstiden. Om sommeren bringer den monsunregn til landjorden. Denne regn giver frugtbarhed i Sydøstasien og er grundlag for megen agerdyrkning.

N

NGO'er
NGO er en forkortelse for det engelske non-governmental organisations, dvs. ikke-statslige organisationer. På dansk bruger man nogle gange betegnelsen græsrods-organisation. Det er tit idealistiske organisationer, som arbejder med emner som miljø, menneskerettigheder, udvikling og nødhjælp.

Nomader
Nomader er folk, der ikke bor fast et sted, men flytter fra sted til sted, især efter føderessourcer - det kan være for at jage dyr, eller for at dyrke jorden. Nomaderne vandrer altså ikke omkring på må og få, men har tit midlertidige bopladser, som de vender tilbage til i perioder. Nogle nomader har dyr, ofte får og geder, som de flytter med sig.

Nomadisk
[Se Nomader]

O

Oppositionsparti
Et politisk parti, der står i modsætning til regeringen.

P

Potens
En mands evne til at have og gennemføre normalt samleje. Forskellige folkeslag har gennem tiden troet på, at mandens potens kan styrkes eller svækkes, hvis han spiser eller drikker bestemte ting - f.eks. fra dyr, som man forbinder med kraft og frugtbarhed. For kvinder er der også mange tilsvarende ideer om, hvilke ting der kan påvirke en kvindes frugtbarhed, altså hendes evne til at blive gravid.

Premierminister
Førsteminister. Svarer til betegnelserne ministerpræsident og statsminister.

R

Ratificere
Godkende.

Reform
En forandring af samfundsforhold, som skal føre til forbedringer.

Regime
Det politiske system for en stats øverste ledelse. Man bruger ordet rædselsregime om et styre, der bruger vold og undertrykkelse til at opnå og beholde magten.

Røde Khmer
En modstandsbevægelse, der voksede under det upopulære styre i begyndelsen af 70`erne i Cambodia. Da Vietnamkrigen sluttede - og dermed den amerikanske støtte til Cambodias daværende regering - vandt De Røde Khmerer stadig større terræn. De indtog Phnom Penh i 1976 og blev hyldet som helte. Men allerede næste dag begyndte De Røde Khmerer at tvangsforflytte bybefolkningen til landet. Ideen var at skabe en idealistisk bondestat uden påvirkning udefra, men i virkeligheden blev det starten på næsten fire års rædselsregime. Intellektuelle blev udryddet eller flygtede og millioner blev holdt i arbejdslejre under horrible forhold. I de fire år døde omkring 1,7 millioner cambodianere af sult, sygdom og brutale drab.

S

Satellitfotos
Et fotografi af jorden, som er optaget fra en satellit - en rumsonde, der er sendt i kredsløb om jorden.

Senat
En del af et parlament, som er delt i to såkaldte kamre - f.eks. det amerikanske.

Socialisme
En politisk og økonomisk anskuelse, der bl.a. har som mål, at intet menneske skal have lov til at økonomisk udbytte andre. Produktionen i samfundet skal tilfredsstille befolkningens behov bedst muligt - ikke skabe størst mulig profit for producenten. Det betyder bl.a., at produktionsmidlerne ikke skal ejes af private, men være kollektivt ejede. Socialistiske tanker kan spores langt tilbage, men fik for alvor udbredelse, da kapitalismen havde skabt en arbejderklasse. Socialismens første store teoretiker var Karl Marx i Rusland. Hans tanker er blevet udviklet i mange retninger og danner bl.a. en del af grundlaget for de socialdemokratiske partier.
[Se også Kapitalisme]

Svedjebrug
En primitiv form for agerbrug; hvor skov- eller steppeområder afbrændes, og man sår korn i askelaget. Svedjebrug udpiner jorden ret hurtigt, så man er nødt til at opdyrke nye arealer efter få år; de forladte marker bliver til skov igen og kan først afbrændes og opdyrkes igen efter 10-30 år. Man brugte svedjebrug i Danmark indtil jernalderen.

T

Transitland
Et land, som varer eller personer transporteres igennem på vej fra et andet land til et tredje.

Trekking
Vandring i flere dage i vanskeligt terræn, f.eks. bjerge. Meget populært blandt turister flere steder i Sydøstasien.

Tyfus
En infektion, der giver feber, hovedpine, udslæt på underlivet, svækkelse og diarré. Ofte følger lungebetændelse og tarmblødninger, og før i tiden var dødeligheden ret stor. Vaccinationer og bedre kontrol med drikkevandet har mindsket udbredelsen, og i Danmark er tyfus meget sjælden.

V

Vedvarende energi
Energi, som er skabt af naturkræfter - først og fremmest vindenergi, men også solenergi, bølgeenergi og jordvarme. Kan bruges til især elproduktion.

Vegetation
Plantevæksten i et bestemt område.

Viet Cong
Det vietnamesiske navn for Front National de Libération, FNL. En socialistisk domineret organisation, der blev oprettet 1960 i Sydvietnam. Stod bag guerillaen, og dannede i 1969 en revolutionsregering, der overtog magten i Sydvietnam i 1975.

Vietnamkrigen
Da Vietnam var blevet delt i to, fandtes der i Sydvietnam en kommunistisk modstandsbevægelse, Viet Cong. De begyndte guerillakamp i 1957, og det udviklede sig til regulær krig, hvor USA blev en direkte deltager for at bekæmpe de kommunisterne i både nord og syd. I 1965-68 og 1972-73 gennemførte amerikanerne luftangreb på Nordvietnam. I 1968 havde USA ½ mio. mand i Vietnam. Efter en våbenstilstand i 1973 opgav USA sit engagement i Vietnam. Krigen fortsatte, og Viet Cong og Nordvietnam endte med at sejre i 1975.

W

World Heritage Site
World Heritage Site betyder "steder, som hører til hele verdens arv" - dvs. steder, som er så vigtige på verdensplan, at de kan siges at have betydning for og tilhøre alle mennesker, uanset hvor de bor. F.eks. er pyramiderne i Egypten og nazisternes koncentrationslejr i Auschwitz steder, som har stor betydning for hele menneskehedens forståelse af vores historie og den verden, vi lever i. Derfor er ideen med listen over disse steder også, at man skal passe særlig godt på dem. Det kan være svært, f.eks for fattige lande, der ikke har penge til at lave dyrt vedligeholdelsesarbejde - men de kan så få penge og eksperthjælp til arbejdet. Det er UNESCO under FN, som står for World Heritage arbejdet. Med på listen er også steder som f.eks. paladset Taj Mahal i Indien, risterrasser i Philippinerne og et område omkring Seine-floden i Paris.

Galathea 3

Da Galathea 3-ekspeditionen 25. april 2007 lagde til kaj ved Langelinie i København, sluttede alle tiders eventyr. Forskerne på ekspeditionsskibet bragte prøver, data og ny viden med hjem. Nu ligger de første resultater klar.
Læs mere om Galathea 3-ekspeditionen

Videnbanken

Videnbanken er indgangen til Morgenavisen Jyllands-Postens verden af viden. Her er samlet tusindvis af artikler, fotos, grafikker, undervisningsforløb, digitale kort og meget andet.
Søg i videnbanken

Projektrum

Et projektrum på viden.jp.dk giver dig mulighed for at lave dit eget udvalg af dokumenter fra portalen. Du kan også lave links til andre sites og uploade filer, som du gerne vil dele med andre.
Læs mere om projektrum

Undervisning

I en række temaer sættes fokus på aktuelle emner fra globalisering og klimaændringer til AIDS og truede dyr. Temaerne omfatter baggrundsartikler, temaer, fakta og undervisningsforløb med lærervejledninger og konkrete opgaver.
Gå til JPs undervisningstemaer

Multimedie

I multimedierummet finder du billedserier, videoer og multimediepræsentationer fra blandt andet Galathea 3-ekspeditionen.
Gå på opdagelse i multimedierummet

Mediarium

Besøg Jyllands-Postens Mediarium i Århus eller København og bliv journalist for en dag. Det er sjovt - men det giver også stof til eftertanke.
Læs mere om JPs Mediarium

Quiz og spil

Find et land i Afrika, tag Jorden rundt med Galathea - eller test din paratviden. Her finder du Jyllands-Postens videnspil, hvor du kan prøve dig selv eller udfordre en ven.
Test din viden her