Sitemap | Avanceret søgning | Dine dokumenter

Lærervejledning

Undervisningsmaterialet er udarbejdet i 2004 af JP Undervisning. Materialet giver gennem tekster og billeder en række muligheder, anvisninger og forslag til at arbejde med bl.a. Jordens klimaudvikling samt de udfordringer og dilemmaer, der følger i kølvandet derpå.

Formål
Formålet med materialet "Kloden og klimaet" er at sætte fokus på steder, hvor klimaændringer og forurening ændrer hverdagen. Skoleeleverne har her muligheden for at tage med de terrængående reportere på 92.000 kilometers zig-zag rejse kloden rundt for at opsøge mennesker, som må lægge deres liv om, fordi betingelserne for at bo, arbejde og i sidste ende overleve ændres.  

Målgruppe og fagområder
Undervisningsmaterialet er udarbejdet til folkeskolens 7.-9. klasse. 

Det overordnede tema er vejr og klima, og for at komme i såvel bredden som dybden med dette tema inddrages indhold, tankegange og metoder fra faget geografi, og der er også sammenfald med det faglige indhold i især fysik/kemi og biologi. Vejr og klima er derfor oplagt til at indgå i arbejdet med tværgående emner og problemstillinger.  

Der findes ingen facitliste til materialet, men mængden af informationer, som eleverne bliver præsenteret for, er gode input til en faglig undervisning i geografi, hvor målet er: 

..at eleverne tilegner sig viden om og forståelse af de naturgivne og kulturskabte forudsætninger for levevilkår i Danmark og i andre lande samt samfundenes udnyttelse af naturgrundlag og ressourcer.  

Stk.2. Undervisningen skal bygge på elevernes egne iagttagelser, oplevelser og undersøgelser og på geografiske kilder, så de udvikler interesse for selv at udbygge deres viden om omverdenen.  

Stk.3. Undervisningen skal fremme elevernes forståelse af fremmede kulturer og give dem mulighed for at udvikle engagement, selvstændig stillingtagen til og ansvarlighed overfor problemer vedrørende udnyttelse af naturgrundlag, ressourcer og den kulturskabte omverden og konsekvenserne for miljø og levevilkår.  

(Fra formålet for geografi i grundskolen, Undervisningsministeriet) 

Undervisningen skal bl.a. lede frem mod, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:  

 • gennemføre en analyse af globale mønstre og problemstillinger og samspillet mellem disse ved hjælp af geografiske kilder og hjælpemidler
 • anvende globus, kort, fly- og satellitfotos samt elektroniske data som arbejdsredskaber til at skabe overblik og sammenhæng
 • kende verdensdele, lande, byer m.m. på kort og globus.
 • anvende informationsteknologi i forbindelse med informationssøgning, undersøgelser, registrering, bearbejdning og fremlæggelse. 

Fælles for de fire områder er, at eleverne skal tilegne sig kundskaber og færdigheder. Der er således tale om både faglig viden og faglige metoder. Arbejdet på klassen bør også være præget af, at eleverne møder forskellige pædagogiske metoder. En fagligt forsvarlig læring kan f.eks. tage sit udgangspunkt i erfaringerne med elevernes forskellige kompetencer, og i det engelske projekt Learning by Doing.  

Der er gjort forskellige erfaringer med at formalisere disse erfaringer i konkrete værktøjer. Et af disse værktøjer er logbogen, som skal omtales nærmere nedenfor under "Tilrettelæggelse af undervisningen".  

Undervisningsministeriets trinmål for geografi angiver inden for hvert af de fire centrale kundskabs- og færdighedsområder hvilke mål arbejdet med emnet klima skal føre frem til: 

Globale mønstre

 • redegøre for jordens inddeling i klimazoner og plantebælter
 • beskrive det globale vandkredsløb
 • placere de væsentligste elementer i det globale vindsystem på verdenskortet  

Naturgrundlaget og dets udnyttelse

 • anvende enkle begreber i beskrivelsen af vejr og klima
 • kende til naturlige klimasvingninger og samfundenes påvirkning af jordens klima
 • beskrive is, vands og vinds erosions-, transport- og aflejringsformer og deres betydning for landskabers udformning 

Kultur og levevilkår

 • kende til miljømæssige konsekvenser af råstofudnyttelse og produktion knyttet hertil
 • vurdere samfundenes forbrugsmønstre og deres konsekvenser for natur og miljø  

Arbejdsmåder og tankegange

 • anvende geografiske metoder og færdigheder i forståelse og perspektivering af aktuelle naturfænomener og problemer knyttet til menneskets udnyttelse af naturgrundlaget
 • finde relevante geografiske oplysninger gennem elektroniske medier
 • indsamle og bearbejde data samt fremstille grafiske afbildninger 

De ovenstående passager er udvalgt, fordi de direkte vedrører emnet klima. 

Se endvidere Undervisningsministeriets hjemmesider for fagene: geografi, fysik/kemi og biologi.

Tilrettelæggelse af undervisningen

- ideer til at komme i gang: 

Brainstorm
Det kan anbefales at begynde arbejdet på klassen med at lave et mind-map, hvor det afdækkes, hvad eleverne ved og kan i forvejen, og hvor forventningerne til det kommende projekt bliver synlige og gjort til fælles eje.  

Hvad ved eleverne om vejr og klima?
Få eleverne til at skrive så mange stikord som muligt ned i løbet af 5 min. Derefter sammenlignes stikordene med sidemandens. Klassens viden om vejr og klima samles på tavlen med læreren som ord- og kridtstyrer. Prøv at inddele stikordene i emner. Hvad fanger elevernes opmærksomhed? Hvad synes eleverne er bemærkelsesværdigt, spændende, overraskende, uforståeligt osv.? Hvor har eleverne vidensmæssigt huller?  

- ideer til forløb: 

Opgaveforløb
Den mest naturlige vej ind i emnet er at tage udgangspunkt i opgaverne. Efter elevernes niveau og interesser kan opgaverne løses individuelt elle

Galathea 3

Da Galathea 3-ekspeditionen 25. april 2007 lagde til kaj ved Langelinie i København, sluttede alle tiders eventyr. Forskerne på ekspeditionsskibet bragte prøver, data og ny viden med hjem. Nu ligger de første resultater klar.
Læs mere om Galathea 3-ekspeditionen

Videnbanken

Videnbanken er indgangen til Morgenavisen Jyllands-Postens verden af viden. Her er samlet tusindvis af artikler, fotos, grafikker, undervisningsforløb, digitale kort og meget andet.
Søg i videnbanken

Projektrum

Et projektrum på viden.jp.dk giver dig mulighed for at lave dit eget udvalg af dokumenter fra portalen. Du kan også lave links til andre sites og uploade filer, som du gerne vil dele med andre.
Læs mere om projektrum

Undervisning

I en række temaer sættes fokus på aktuelle emner fra globalisering og klimaændringer til AIDS og truede dyr. Temaerne omfatter baggrundsartikler, temaer, fakta og undervisningsforløb med lærervejledninger og konkrete opgaver.
Gå til JPs undervisningstemaer

Multimedie

I multimedierummet finder du billedserier, videoer og multimediepræsentationer fra blandt andet Galathea 3-ekspeditionen.
Gå på opdagelse i multimedierummet

Mediarium

Besøg Jyllands-Postens Mediarium i Århus eller København og bliv journalist for en dag. Det er sjovt - men det giver også stof til eftertanke.
Læs mere om JPs Mediarium

Quiz og spil

Find et land i Afrika, tag Jorden rundt med Galathea - eller test din paratviden. Her finder du Jyllands-Postens videnspil, hvor du kan prøve dig selv eller udfordre en ven.
Test din viden her