Sitemap | Avanceret søgning | Dine dokumenter

Fredsmissionen - lærervejledning

Undervisningsmaterialet er udarbejdet i 2005 af JP Undervisning. Materialet giver gennem tekster, billeder og opgaver en række muligheder, anvisninger og forslag til at arbejde med så forskellige emner som Afrikas konflikter og deres mulige løsning, FN og børnesoldater.

Formål
Formålet med projekt Fredsmissionen er at synliggøre det danske medlemskab af Sikkerhedsrådet samt at sætte fokus på kompleksiteten i såvel nuværende som tidligere konflikter i Afrika, herunder deres baggrunde, mulige løsninger og konsekvenser.  

Derudover er der mulighed for at deltage i "Den virtuelle mission" - en interaktiv virtuel rejse gennem Afrika - hvor eleverne skal forholde sig til forskellige konflikter og problemstillinger. 

Målgruppe og fagområder
Undervisningsmaterialet er udarbejdet til folkeskolens 7.-10. klasse. Projekt Fredsmissionen kombinerer som undervisningsforløb på én gang faglighed og tværfaglighed. Det overordnede tema er konfliktløsning i Afrika og for at komme i såvel bredden som dybden med dette tema inddrages indhold, tankegange og metoder fra fagene historie, samfundsfag, kristendomskundskab, geografi, matematik og dansk.  

Tilrettelæggelse af undervisningen

- ideer til at komme i gang: 

Brainstorm: Hvad ved eleverne om Afrika?
Få eleverne til at skrive så mange stikord som muligt ned i løbet af 5 min. Derefter sammenlignes stikordene med sidemandens. Klassens viden om Afrika samles på tavlen med læreren som ord- og kridtstyrer. Prøv at inddele stikordene i emner. Hvad fanger elevernes opmærksomhed? Hvad synes eleverne er bemærkelsesværdigt, spændende, overraskende, uforståeligt osv.? Hvor har eleverne vidensmæssigt huller?  

- ideer til forløb: 

Opgaveforløb
Den mest naturlige vej ind i emnet er at tage udgangspunkt i opgaverne. Efter elevernes niveau og interesser kan opgaverne løses individuelt eller i grupper. I opgaveteksten får eleverne at vide, hvilken artikel den hører til, og hvor de kan finde yderligere informationer til besvarelsen. De fleste elever vil derfor kunne arbejde selvstændigt og individuelt.

Materialet er så omfattende, at det praktisk talt er umuligt at få alle elever gennem alle opgaver. Derfor er det en god idé at lade eleverne orientere resten af klassen om, hvad de specielt beskæftiger sig med under forløbet. 

Projektarbejde om et land og/eller emne
Inddel klassen i et antal grupper svarende til de lande/emner (eller et udvalg af dem), som Fredsmissionen berører. Hver gruppe har ansvaret for en præsentation af et land/emne. Gruppen skal sætte sig grundigt ind i landets/emnets historie, dets nuværende situation og dets muligheder gennem at bruge vidensmaterialet og søge mere information via linkssamling og bibliotek. Eleverne drøfter desuden, hvordan præsentationen kan tilrettelægges, så den dels kommer godt rundt om landet/emnet og dels er interessant og informativ for tilhørerne. Fredsmissionen indeholder meget billedmateriale, og denne opgave egner sig derfor også godt til at blive fremlagt med multimedie. Konflikt-temaet bør være en central del af fremlæggelsen.  

Tema: Konflikt
Det centrale tema i Fredsmissionen er konflikt. Konflikter er komplekse, og mange parametre er i spil. Som indledning på undervisningsforløbet kan læreren/teamet med udgangspunkt i relevante temaartikler skitsere forskellige aspekter af konflikt og deres indbyrdes sammenhænge ifht. Afrika.  

Tema: FN
Fredsmissionen giver eleverne en introduktion til FN, organisationens historie, opbygning og arbejde. Læreren/teamet kan tidligt i forløbet, evt. som optakt, bruge tid på at sætte eleverne yderligere ind i relevante forhold omkring FN. Det kan være en konkret, evt. grafisk fremstilling af organisationen eller en bredere diskussion af internationalt samarbejde, freds- og udviklingsarbejde.  

Fire ugers forløb om konflikter i Afrika
1. uge: Lærerstyret undervisning som optakt til projektugen. Ugen har udgangspunkt specielt i temaartiklerne om konflikttyper og -årsager i Afrika.

2. uge: Eleverne læser selv i landefakta, landeportrætter, JP Explorers reportager og billedserier for at finde inspiration til deres projekt om en konkret konflikt. I slutningen af ugen udarbejdes der en problemformulering.

3. uge: Projektuge.

4. uge: Fremlæggelse.  

Den virtuelle mission
Den interaktive virtuelle rejse gennem Afrika er opdelt i seks geografiske områder, som man fx kan vælge at arbejde med i en uge ad gangen. Det er også muligt at udvælge enkelte dele, fx ved projektarbejde om et enkelt land, eller at arbejde med hele den virtuelle mission som et samlet projektforløb. Eleverne kan deltage individuelt eller i mindre grupper. Arbejdet fordrer i sagens natur adgang til computere. 

I den virtuelle mission skal eleverne som FN-udsendte medarbejdere rapportere tilbage til Sikkerhedsrådet. Rapporteringen til Sikkerhedsrådet sker bl.a. på baggrund af vidensmaterialet i sektionen Indsigt samt artikler og beretninger under sektionen Ekspeditionen.  

Ideen med det interaktive forløb i den virtuelle rejse er, at eleverne inddrages og udfordres i rollen som udsendte for FN's Sikkerhedsråd, de skal forholde sig til forskellige konflikter og problemstillinger, som de præsenteres for ved at rejse fra sted til sted og samle information. Relevante kundskaber og færdigheder inddrages i meningsfulde sammenhænge, således at eleverne får mulighed for at afprøve såvel eksisterende som nyerhvervet viden i forhold til "det virkelige liv". Eleverne skal undersøge, reflektere, diskutere og handle.  

Undervisningsforløbet har hentet inspiration fra bl.a. tankerne bag storylinemetoden. Fredsmissionen gennem Afrika er selve fortællingen, dvs. den røde tråd i forløbet. De nuværende og tidligere konflikter, herunder deres baggrunde, mulige løsninger og konsekvenser, udbredes i takt med ekspeditionens fremdrift og dermed skabes en rød tråd i læringen.  

Den virtuelle mission er produceret i forbindelse med en JP Explorer ekspedition i uge 36-41 2005, hvor den forløb parallelt som en konkurrence, hvor deltagerne samlede point undervejs. De bedste besvarelser på konkurrencens afsluttende spørgsmål kan ses under "Den virtuelle mission". 

- ideer til afslutning 

Ethvert forløb afsluttes med en form for plenum med et resume, så eleverne oplever en sammenhæng i emnet, selv om de hver har arbejdet koncentreret med et eller flere af delemnerne.  

Frikvarter
Det interaktive frikvartersforum giver mulighed for andre relevante læringsaktiviteter, f.eks. geografisk stedkending i Afrikaspillet. 

Planlægningsværktøj
En logbog kan være en hjælp til at strukturere og evaluere arbejdet. Den er et planlægningsværktøj for eleven, og den virker som et kommunikationsmiddel mellem elev og lærer. I logbogen planlægges arbejdet med et emne ud fra forskellige læringskategorier.  

Eleven skal f.eks. tage stilling til spørgsmål som:  

  • Hvad skal målet med mit arbejde være?
  • Hvad skal titlen på mit arbejde være?
  • Hvilke faglige emner vil jeg arbejde med?
  • Hvilke redskaber vil jeg bruge?
  • Hvilke arbejdsmetoder vil jeg bruge?
  • Vil jeg fremstille et produkt? F.eks. planche, video eller hjemmes

Gem eller send Lærervejledning

Galathea 3

Da Galathea 3-ekspeditionen 25. april 2007 lagde til kaj ved Langelinie i København, sluttede alle tiders eventyr. Forskerne på ekspeditionsskibet bragte prøver, data og ny viden med hjem. Nu ligger de første resultater klar.
Læs mere om Galathea 3-ekspeditionen

Videnbanken

Videnbanken er indgangen til Morgenavisen Jyllands-Postens verden af viden. Her er samlet tusindvis af artikler, fotos, grafikker, undervisningsforløb, digitale kort og meget andet.
Søg i videnbanken

Projektrum

Et projektrum på viden.jp.dk giver dig mulighed for at lave dit eget udvalg af dokumenter fra portalen. Du kan også lave links til andre sites og uploade filer, som du gerne vil dele med andre.
Læs mere om projektrum

Undervisning

I en række temaer sættes fokus på aktuelle emner fra globalisering og klimaændringer til AIDS og truede dyr. Temaerne omfatter baggrundsartikler, temaer, fakta og undervisningsforløb med lærervejledninger og konkrete opgaver.
Gå til JPs undervisningstemaer

Multimedie

I multimedierummet finder du billedserier, videoer og multimediepræsentationer fra blandt andet Galathea 3-ekspeditionen.
Gå på opdagelse i multimedierummet

Mediarium

Besøg Jyllands-Postens Mediarium i Århus eller København og bliv journalist for en dag. Det er sjovt - men det giver også stof til eftertanke.
Læs mere om JPs Mediarium

Quiz og spil

Find et land i Afrika, tag Jorden rundt med Galathea - eller test din paratviden. Her finder du Jyllands-Postens videnspil, hvor du kan prøve dig selv eller udfordre en ven.
Test din viden her