Sitemap | Avanceret søgning | Dine dokumenter

1. søjle - Asyl- og indvandrerpolitik samt grænsekontrol

Med Det Indre Marked blev grænserne mellem EU-landene åbnet, så varer, penge og mennesker frit kan bevæge sig.

Publiceret 30-07-2002

Især menneskers frie bevægelighed skaber problemer. Med åbne grænser kan f. eks. kriminelle og flygtninge uhindret rejse på kryds og tværs.

Derfor må oprettelsen af det frie marked følges op af ordninger, der styrker de ydre grænser og asyl- og indvandrerpolitikken i EU. Det kaldes samarbejdet om retlige og indre anliggender

Hovedpunkterne i EU's foreløbige politik:

  • EU's ydre grænser skal styrkes: Grænsekontrollen flyttes fra de indre til de ydre grænser, dvs. grænser mellem et EU-land og et tredjeland. Kontrollen ved de ydre grænser skærpes, så sikkerhedsniveauet opretholdes.
  • Indvandring og tredjestatsborgere: Medlemslandene skal løse de fælles problemer med ulovlig indvandring, ulovligt ophold og ulovlig beskæftigelse.
  • Asyl: Medlemslandene arbejder på at opstille ens regler for, hvad de forstår ved en politisk flygtning. Derved undgår man forvirrende situationer, hvor et EU-land giver asyl, og et andet ikke gør. EU-landene drøfter også, hvilke rettigheder og mindstegarantier asylsøgere skal gives ved udvisning, samt hvordan man fordeler flygtninge mellem landene.

Da spørgsmålene om kontrol ved ydre grænser, indvandring og asyl er politisk følsomme, og medlemslandene opfatter dem som vigtige, er forståelse og samtale mellem landene meget vigtigt.

Spørgsmål om asyl og indvandring fik stor opmærksomhed ved Det Europæiske Råds møde i Sevilla den 21. og 22. juni 2002. Diskussionen omfattede fire hovedområder, der skal samle medlemslandenes politikker på området:

  • Bekæmpelse af ulovlig indvandring: EU bør gennemgå listen over visumregler for tredjelandes borgere, etablere et visum-identifikations-system, vedtage et tilbagesendelsesprogram for flygtninge, godkende afgørelser om bekæmpelse af menneskehandel og hæve straffen ulovlig indrejse og ophold.
  • Styrkelse af de ydre grænser: Arbejdet med oprettelse af bl.a et fælles europæisk grænsepoliti er i gang, og planen om en styring af folkevandringsstrømme er godkendt. Desuden skal EU gennemføre fælles projekter ved de ydre grænser, fastlægge hvordan grænsevagter skal uddannes, undersøge hvordan udgifterne til overvågning af de ydre grænser skal fordeles og arbejde på EU's grænselovgivning.
  • Fælles EU-indvandrerpolitik overfor tredjelande: EU skal bekæmpe ulovlig indvandring og forsøge at få en samlet politik om det. Et synspunkt var fremme om, at man gennem det økonomiske samarbejde kunne fremme velstanden i de lande, som mennesker flygter fra, og dermed hindre ulovlig indvandring til EU. Desuden foreslog rådet, at EU fletter bestemmelser om håndtering af flygtninge samt regler om tvungen tilbagetagelse ind i alle fremtidige samarbejdsaftaler, som EU indgår med et andet land.
  • Lovgivningsarbejdet til fastlæggelsen af en fælles asyl- og indvandringspolitik skal fremskyndes. Og de allerede fremlagte forslag skal vedtages hurtigt.

Gem eller send Undervisningsartikel

EU-politikker
Den fælles indvandrer- og asylpolitik er ny
Selv om asyl- og indvandrerpolitik er blevet diskuteret i medlemslandene i mange år, er en fælles EU-politik en ny idé. Muligheden for fælles politikker om asyl, indvandring kontrol ved ydre grænser kom først med Amsterdam-traktaten. Traktaten nævner, at der i forbindelse med den fri bevægelighed for personer skal oprettes foranstaltninger på området senest fem år efter Amsterdam-traktatens ikrafttræden (1999).
Kilde: Amsterdam-traktaten, afsnit IV, Artikel 61 EF