Sitemap | Avanceret søgning |

"Den levende Fødelands-kærlighed"

Knud Rasmussen gik i skole i Danmark, fra han var 12-20 år. Her er, hvad han skrev bagerst i sin stilebog om savnet af sit fødeland og om den fordomsfuldhed, han mødte i det danske samfund, når talen faldt på Grønland og grønlandske forhold.

Publiceret 16-05-2008

Fra Knud Rasmussens stilebog

"Som man elsker sin Moder, - elsker man ogsaa det Land, hvor man er født og hvor man har henlevet sine glade, sorgløse Barndomsaar - en sønlige Moderkærlighed og den levende Fødelands-kærlighed slaae paa beslægtede Strænge; - og som det gaar Barnet, der i en tidlig, men dog bevidst Alder har mistet sin Moder, - saaledes gaar det ogsaa det Menneske, der endnu i Barndomsaarene har maattet sige sit Fødeland Farvel; man lever sig ind i lyse Minder, og freder og hæger om de Erindringer, der have fæstet sig i Hukommelsen; og med Minderne næres og højnes Kærligheden.

Fordomme ere Burrer, der kastes ind i skikkelige Menneskers Bevidsthed; de sidde godt fast, kun et ordentligt Ryk kan rive dem løs, - og endda efterlader de gerne et Par genstridige Pigge. -

Der er intet Land i denne Verden, som i den Grad er blevet mishandlet af latterlige Fordomme, som Grønland; - (og) det skønt det i Aarhundreder har været vort Koloniland, og som saadant maaske kunne gøre Krav paa en smule Interesse.- "
Knud Rasmussen, 17 år, 1896

Knud Rasmussen-ip qallunaatut allattaavii

Taaguusernagu allagaq

"Soorlu anaanaq asallugu,-nunagisaq aamma taamatut asanarpoq, inunngorsimalluni tassanilu nuannersut atorsimallugit, eqqasuuteqarani meeqqat ukiui atorsimallugit - ernertut anaanamut asanninneq inunngorfimmullu - asanninnerujussuaq, sugisariinnermilluunniit anneruvoq; meeqqatullu, siusittukkut, kisiannili soorlu anaanaq annaallugu, - inunnullu aamma taamaattarpoq, suli meeraalluni inunngorfimmut inuulluaqqusisariaqalerneq;
uummaarissunik nuannersunik eqqaamasaqarneq, eqqaamasat eqqissisimatitatut eriagalugit, qaratsap ilorpiaanit   peersinnaanani; eqqaamasallu naapertorlugit suli asanninnerujussuaq allisarpoq.

Isummatigut kiserliorneq mattusimasutut, inuup sianissusaanut isummat pigiliutat; peersinnaanngitsut, aatsaat assut aalatermeqarunik
kaanngarsinaasut,- qamuunalu kapineqartutut misigilersitsisut.-

Allami silarsuarmi taamaattumik nunaqanngilaq, Kalaallit Nunaannat assut eqqunngitsumik pineqarsimasumik; - (aamma)  ukiuni
hundrede-ni nunasiaataasiamavoq, immaqalu taamaattumik soqutigineqarnera annerusinnaagaluarpoq.-"
Knud Rasmussen 17-nik ukiulik, 1896

From Knud Rasmussen´s exercise book

"As you love your mother - you love the country, where you are born and where you have spent your happy, carefree childhood - 
a son's love for his mother and the living love for your country hit the same strings; -     
And like what happens to the child, who at an early - but conscious age - has lost his mother - the same thing happens to a person,
who still in his childhood have had to say Good Bye to his native land; you live by you bright memories, and protect and nurse the
recollections stuck in your memory; and by the reminiscences love is nourished.  

Prejudice is a burr thrown into decent peoples minds; it sticks well, and only a strong pull can get it loose, - and even then it
usually leaves a couple of stubborn prickles.-
 
There is no country in the World, which to that degree has been mistreated by ridiculous prejudices as has Greenland; -
(and) that even though Greenland for centuries has been our Colony, and as such might claim just a little interest. - "
Knud Rasmussen 17 years, 1896


Den grønlandske og engelske oversættelse er foretaget på Ilulissat Museum. Stilebogen befinder sig på Ilulissat Museum i museets
permanente udstilling " Rejsen og Mødet - Knud Rasmussen, Jørgen Brønlund,Tobias Gabrielsen".

Opgaver

27. Knud Rasmussen og "Fødelands-Kærlighed"
Da Knud Rasmussen var 17 år og befandt sig i Danmark, beskrev han i en stil sit forhold til Grønland.
Læs mere

Knud Rasmussens Grønland
Hvad er det, der gør Knud Rasmussens rejser så enestående også i dag? Hvordan så hans Grønland ud, og hvordan har det forandret sig?
Gå til tema

Knud Rasmussens fødehjem
Knud Rasmussen kom til verden i præstegården i Ilulissat. Huset ligger her stadig, om end det i dag er omgivet af moderne byggeri.
Foto: Ilulissat Museum